[CORONAVIRUS] Hulp aan de handelaars en zelfstandigen

Sinds de sluiting van de winkels hebben de federale en regionale overheden maatregelen genomen om de commerciële sector en de zelfstandigen financieel te ondersteunen.

Bent u betrokken partij door deze sluitingen? Lees dit ↓:

Een éénmalige premie: TEN LAATSTE OP 1.06.2020 

Een eenmalige premie van € 4.000 zal door het Gewest worden toegekend aan detailhandelszaken die als gevolg van federale richtlijnen verplicht waren om te sluiten.

De aanvraagprocedure voor deze premie zal zeer binnenkort beschikbaar zijn op de website van 1819. https://1819.brussels/nl/blog/faq-coronavirus-en-ondernemingen-antwoord-op-uw-meest-gestelde-vragen.

!UITBREIDING VAN DE EENMALIGE PREMIE TOT BEPAALDE SECTOREN

De eenmalige premie wordt uitgebreid tot een aantal sectoren :

 • verhuur van videobanden en videodisks,
 • wassen en poetsen van motorvoertuigen,
 • detailhandel in kranten en kantoorbehoeften in gespecialiseerde winkels,
 • bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis.

De voorwaarden voor de toekenning van deze premie:

 • Onderneming (zelfstandige of maatschappij) van minder dan 50 voltijds equivalenten
 • Actief in één van de sectoren die in de bijlage van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering vermeld staan, op basis van de NACE-codes die bij de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerd zijn
 • Aanvraag enkel online op de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid (http://werk-economie-emploi.brussels/fr/)
 • 2 documenten die bij de aanvraag gevoegd moeten worden: de laatste driemaandelijkse (of maandelijkse) BTW-aangifte en een bankattest m.b.t. de bankrekening van de onderneming (naam van de onderneming en rekeningnummer)
 • Aanvraag moet ten laatste op 1 juni 2020 ingediend worden
 • Eén aanvraag per onderneming voor 5 Brusselse zetels (entiteiten die in de KBO ingeschreven zijn)
 • Eénmalige premie van 4000 €

 

U bent handelaar en wenst regelmatig informatie te ontvangen over de evolutie van de situatie? Schrijf u dan in door uw e-mailadres op deze link te vermelden.

 

Ik ben zelfstandige. Heb ik recht op financiële bijstand (overbruggingsrecht)? : ! TEN LAATSTE OP 31.05.2020

 Zelfstandigen, mantelzorgers en meewerkende echtgenoten die als gevolg van de sluitingsmaatregelen van de regering gedwongen zijn hun activiteiten te staken, komen voor de maanden maart en april 2020 in aanmerking voor financiële steun als zelfstandige (overbruggingsuitkering). Deze bijstand wordt verleend ongeacht of een volledige of gedeeltelijke onderbreking.

Bedrijven die alleen op bepaalde uren moeten sluiten of verplicht zijn om op afspraak te werken, of restaurants die sluiten maar wel afhaalmaaltijden aanbieden, kunnen ook genieten van het volledige vervangingsinkomen.

Voor deze zelfstandigen is geen minimumonderbrekingsperiode vereist..

Andere zelfstandigen (en eerstelijnsverzorgers en meewerkende echtgenoten) hebben recht op financiële steun voor de maanden maart en april 2020 als zij hun activiteit volledig onderbreken gedurende ten minste 7 kalenderdagen (na de door de coronaviruscrisis opgelegde sluitingsmaatregelen).

Het gaat hier om zelfstandigen op wie de sluitingsmaatregelen van de overheid niet onmiddellijk van toepassing zijn, maar die (indirect) ernstige moeilijkheden ondervinden door het coronavirus, waardoor ze gedwongen worden hun zelfstandige activiteit voor minimaal 7 dagen volledig stop te zetten.

Voorbeelden hiervan zijn zelfstandigen die hun zelfstandige activiteit moeten onderbreken wegens de afwezigheid van werknemers in quarantaine, onderbreking van de leveringen of een sterke afname van de activiteit (minder boekingen, minder bezetting, meer annuleringen).

 

Alle (voornamelijk zelfstandige) zorgprofessionals die hun activiteit vrijwillig onderbreken (maar toch ingrijpen in dringende (para)medische gevallen) hebben ook recht op financiële bijstand, mits hun niet-spoedeisende (para)medische activiteiten ten minste 7 dagen per maand ononderbroken worden.

 

Wat is het bedrag van de financiële steun?

-1.291,69 € netto/maand zonder personen ten laste

-1.614,10 € netto/maand met gezinslasten.

Om de gezinssituatie te bepalen, moet de aanvrager (namens de zelfstandige) een verklaring afleggen waarin hij aangeeft of hij/zij personen ten laste heeft.

Deze bijstand wordt belast als vervangingsinkomen, wat betekent dat het niet wordt meegenomen in de berekening van de bijdragen voor zelfstandigen.

In het geval van een verlenging van de gedwongen sluiting of in het geval van een totale inperking is het mogelijk dat deze tijdelijke steunmaatregelen worden verlengd.

Om een overbruggingsuitkering in verband met de coronaviruscrisis aan te vragen, stuurt u het ingevulde aanvraagformulier naar uw sociaal verzekeringsfonds.

Meer informatie: neem contact op met uw sociaal verzekeringsfonds.

 

Steunmaatregelen voor de Brusselse bedrijven en ondernemers

Goed nieuws! De Brusselse hoofdstedelijke regering is het eens geworden over de manier waarop een steunpremie van 2.000 euro kan worden aangevraagd door zelfstandigen en ondernemingen met niet meer dan vijf VTE’s, die door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, een sterke terugval van hun activiteit kennen.  Deze premie zal toegankelijk zijn voor ondernemingen en zelfstandigen met exploitatiezetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Per onderneming zal één premie aangevraagd kunnen worden.

Concreet wordt de premie afhankelijk gemaakt van:

 • De toekenning van het volledige overbruggingsrecht voor de maanden maart of april, voor zelfstandigen die actief zijn als natuurlijke persoon en voor bedrijven waarvan de zaakvoerder zelfstandig is;
 • Het feit dat een meerderheid van de werknemers door de coronacrisis tijdelijk werkloos is, voor ondernemingen waarvan de zaakvoerder niet zelfstandig is en voor verenigingen met een maatschappelijk doel van economische of commerciële aard en waarvan de financiering afkomstig van de overheid niet meer dan 50% bedraagt.

Bedrijven die de eenmalige premie van 4.000 euro of om het even welke andere naar aanleiding van de coronacrisis ingevoerde premie van het Brussels hoofdstedelijk gewest of van een ander gewest of een gemeenschap hebben aangevraagd, kunnen geen gebruik maken van deze maatregel.

De premieaanvraag zal begin juni kunnen worden ingediend.  kan je je mail toevoegen aan deze mailinglijst.  Net zoals voor de premie van 4.000 euro zal er alles aan gedaan worden om de administratieve formaliteiten zo eenvoudig mogelijk te houden en de betaling zo snel als het kan uit te voeren.


Vrijstelling van sociale zekerheidsbijdragen

Het is mogelijk om vrijstelling van sociale zekerheidsbijdragen aan te vragen als u kunt aantonen dat u in een noodtoestand verkeert. U kunt ook uitstel of korting aanvragen, afhankelijk van uw situatie.

Alle informatie hierover is te vinden op de website van het RSVZ.

De aanvraag moet ook worden ingediend bij uw sociaal verzekeringsfonds.

 

Er zijn andere maatregelen genomen:

 • Verlenging van de termijn voor het indienen van de aangifte voor de vennootschapsbelasting, de personenbelasting en de niet-inwoners vennootschappenbelasting met een termijn van 16 maart tot en met 30 april 2020;
 • Uitstel van de termijn voor het indienen van BTW-aangiftes;
 • Automatisch uitstel van twee maanden voor de betaling van de BTW en de bedrijfsvoorheffing (zonder boetes of achterstandsrente);
 • Extra termijn van twee maanden die automatisch wordt toegekend, naast de normale termijn, voor de betaling van de personenbelasting, de vennootschapsbelasting en de belasting voor niet-inwoners vennootschappen;
 • Betaling van schulden in verband met de personen- of vennootschapsbelasting, met inbegrip van schulden die vóór 12 maart 2020 zijn vastgesteld, eveneens onder voorbehoud van de aangekondigde steunmaatregelen en aanvullende betalingstermijnen, vrijstelling van achterstalligheidsrente en/of kwijtschelding van boetes voor betalingsachterstand, op verzoek ;
 • Sterke steun bij cashflowproblemen voor de getroffen ondernemingen door het verlenen van overheidsgaranties (via het Brussels Waarborgfonds) op bankleningen voor een totaalbedrag van 20 miljoen EUR.

Elk verzoek moet aan de betrokken instelling worden gericht.

Voor belastingen en BTW moet de aanvraag worden ingediend bij de FOD Financiën via een formulier.: https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19

U vindt alle gedetailleerde informatie, links naar instellingen en andere maatregelen op de site:

https://1819.brussels/nl/blog/faq-coronavirus-en-ondernemingen-antwoord-op-uw-meest-gestelde-vragen

Alvorens rechtstreeks een e-mail te versturen (het volume van de ontvangen e-mails genereert een vrij lange reactietijd), aarzel dan niet om de site 1819.be te raadplegen of om de dienst telefonisch te contacteren om 1819 (weekdagen van 9u tot 17u en weekends van 9u tot 13u).

 

Hoe zit het met de banken?

 De federale overheid, de nationale bank en de financiële sector werken samen om particulieren, zelfstandigen en bedrijven te helpen.

De financiële sector heeft zich ertoe verbonden om niet-financiële en onafhankelijke bedrijven uitstel te verlenen tot 30 september 2020 voor de betaling van hypotheken voor al zijn klanten die in deze periode in moeilijkheden verkeren. Elke zelfstandige en elk bedrijf moet zijn bank vragen om de te volgen procedure.

Deze termijn kan worden verlengd afhankelijk van de nieuwe maatregelen die de regering met betrekking tot de covid19 moet nemen.

De aanvraagformulieren zouden binnenkort beschikbaar moeten zijn op de websites van de banken.

https://www.nbb.be/nl/artikels/garantieregeling-voor-particulieren-en-bedrijven-getroffen-door-coronacrisis

 

Een garantiesysteem aangepast aan nieuwe klanten.

De federale regering zal een waarborgregeling in werking stellen voor alle nieuwe leningen en kredietlijnen met een looptijd tot maximum12 maanden die de banken toekennen aan rendabele ondernemingen en zelfstandigen.

Wat de commerciële huurcontracten betreft, hebben de banken nog geen besluit genomen.


Nadere informatie
over de momenteel genomen maatregelen op:

https://1819.brussels/nl/blog/faq-coronavirus-en-ondernemingen-antwoord-op-uw-meest-gestelde-vragen

Gepubliceerd op:
05 mei 2020

Meer artikels ?