Azuurstraat 40 – Bouwen van een appartementsgebouw en bestemmingswijziging van een ééngezinswoning in kinderdagverblijf – Overdekte parking – 22/02/18

Unaniem ongustig advies

Het volgende project wordt aan openbaar onderzoek onderworpen

Identiteit van de aanvrager:      SDPI N.V.              

Voorwerp van de aanvraag:

Stedenbouwkundige vergunning     bouwen van een appartementsgebouw en

bestemmingswijziging van een ééngezinswoning in kinderdagverblijf

Milieuvergunning                            overdekte parking

Aard van de hoofdactiviteit:

Bouwen van een gebouw met 18 appartementen en overdekte parking van 27 voertuigen

Bestemmingswijziging van een ééngezinswoning in kinderdagverblijf van 48 beden

Omtrek en zone:

Woon-, park- en groengebieden volgens het GBP

Hoofdreden van het onderzoek:

Bijzonder voorschrift 2.5.2° van het GBP: wijzigingen van het stedenbouwkundig karakter van de bouwwerken

Effectenrapport (art. 147 van het BWRO )

  • creëren van sport-, culturele, vrijetijds-, school- en sociale voorzieningen waarin meer dan 200m² toegankelijk is voor het gebruik van die voorzieningen
  • garages, overdekte plaatsen waar motorvoertuigen worden geparkeerd (rubr. 68B)

Algemeen voorschrift 0.6 van het GBP: handelingen en werken die het binnenterrein van huizenblokken aantasten

Afwijking op art.8 van titel I van de GSV: hoogte – vrijstaande bouwwerken

1B: artikel 40 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen

Het openbaar onderzoek vindt plaats van 24/01 tot 07/02/2018

De vergadering van de overlegcommissie vindt plaats op donderdag 22 februari 2018 in het gemeentehuis.

Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kan het volledige dossier van de aanvraag worden geraadpleegd op het Huis van de Participatie, Gentsesteenweg 1228

Maandag, dinsdag: tussen 10u en 13u         donderdag tussen 14u en 19u.

Het gemeentebestuur, Koning Albertlaan 33

Woensdag tussen 9u en 12u                      donderdag tussen 9u en 12u of tussen 19u en 20 uur (op afspraak)

Technische uitleg over het dossier kan worden bekomen bij het gemeentebestuur op donderdag, of na telefonisch afspraak op het nr. 02/563 59 25.

De opmerkingen en bezwaren over het dossier kunnen worden gericht:

  • Schriftelijk tot het College van Burgemeester en Schepenen, op het volgend adres: Koning Albertlaan 33 te 1082 Sint-Agatha-Berchem, of via email nmebarka@berchem.brussels, uiterlijk op 07/02/2018
  • Mondeling tijdens het openbaar onderzoek bij de daartoe aangewezen beambte in het gemeentehuis – dienst Stedenbouw- Koning Albertlaan 33.

Tijdens de duur van het openbaar onderzoek, kan elkeen zijn/haar opmerkingen en/of klachten laten gelden en/of schriftelijk verzoeken aan het College van Burgemeester en Schepenen om gehoord te worden door de overlegcommissie.

Elkeen kan deelnemen aan de openbare hoorzitting ter voorstelling van het project deelnemen op het gemeentehuis op 22.02.2018. De volgorde van behandeling van het dossier in de overlegcommissie is 15 dagen voor de zitting van de commissie op aanvraag beschikbaar op de gemeentelijke dienst voor stedenbouw.

Gepubliceerd op:
22 januari 2018