de Selliers de Moranvillelaan 31 – Afbraak van een bestaand gebouw en bouwen van 3 appartementsgebouwen – 03/05/18

Unaniem ongunstig advies

Het volgende project wordt aan openbaar onderzoek onderworpen

Identiteit van de aanvrager:            BOUYGUES IMMOBILIER BELGIUM

Voorwerp van de aanvraag:

Stedenbouwkundige vergunning     Afbraak van een bestaand gebouw en bouwen van 3 appartementsgebouwen

Milieuvergunning                               overdekte parking

Aard van de hoofdactiviteit:

Afbraak van een bestaand gebouw, bouwen van 3 appartementsgebouwen (72 woningen) en een ondergrondse parking van 72 parkeerplaatsen

Omtrek en zone:

Sterk gemend gebied volgens het GBP

Hoofdreden van het onderzoek:

Algemeen voorschrift 0.6 van het GBP: handelingen en werken die het binnenterrein van huizenblokken aantasten

Bijzonder voorschrift 4.5.1° van het GBP: wijzigingen van het stedenbouwkundig karakter van de bouwwerken

Effectenrapport (garages, overdekte plaatsen (art. 147 van het BWRO)

1B: artikel 40 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen

Rubr. 68b Garages, overdekte parkeerplaatsen

Afwijking op titel I van de GSV: art.5 (hoogte van de voorgevel), art.8 (hoogte – vrijstaande bouwwerken), art.12 (inrichting van de koer – en tuingebieden), art.4 (diepte van de bouwwerken), art.6 (dak – technische elementen),

art.3 (vestiging van de bouwwerken – mandelige grens), art.6 (dakhoogte), art.7 (vestiging – vrijstaande bouwwerken), art.11 (inrichting van de inspringstroken)

Het openbaar onderzoek vindt plaats van 05/03 tot 19/03/2018

De vergadering van de overlegcommissie vindt plaats op donderdag 3 mei 2018 in het gemeentehuis.

Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kan het volledige dossier van de aanvraag worden geraadpleegd op het Huis van de Participatie, Gentsesteenweg 1228

Maandag, dinsdag: tussen 10u en 13u         donderdag tussen 14u en 19u.

Het gemeentebestuur, Koning Albertlaan 33

Woensdag tussen 9u en 12u                      donderdag tussen 9u en 12u of tussen 19u en 20 uur (op afspraak)

Technische uitleg over het dossier kan worden bekomen bij het gemeentebestuur op donderdag, of na telefonisch afspraak op het nr. 02/563 59 25.

De opmerkingen en bezwaren over het dossier kunnen worden gericht:

  • Schriftelijk tot het College van Burgemeester en Schepenen, op het volgend adres: Koning Albertlaan 33 te 1082 Sint-Agatha-Berchem, of via email nmebarka@berchem.brussels, uiterlijk op 19/03/2018
  • Mondeling tijdens het openbaar onderzoek bij de daartoe aangewezen beambte in het gemeentehuis – dienst Stedenbouw- Koning Albertlaan 33.

Tijdens de duur van het openbaar onderzoek, kan elkeen zijn/haar opmerkingen en/of klachten laten gelden en/of schriftelijk verzoeken aan het College van Burgemeester en Schepenen om gehoord te worden door de overlegcommissie.

Elkeen kan deelnemen aan de openbare hoorzitting ter voorstelling van het project deelnemen op het gemeentehuis op 03.05.2018. De volgorde van behandeling van het dossier in de overlegcommissie is 15 dagen voor de zitting van de commissie op aanvraag beschikbaar op de gemeentelijke dienst voor stedenbouw.

Gepubliceerd op:
27 februari 2018