Keizer Karellaan 560 – Exploitatie van een parkeerterrein in openlucht – 01/06/17

Het volgende project wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek

Identiteit van de aanvrager:           REDEVCO RETAIL BELGIUM SCS

Voorwerp van de aanvraag:

Milieuvergunning       exploitatie van een parkeerterrein in openlucht (rubriek 233)

Omtrek en zone:

Gebied van gewestelijk belang met structurerende ruimten van het Gewestelijk Bestemmingsplan (RB 03.05.2001)

Hoofdreden van het onderzoek:

Voorschriften van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen.

Toepassing van art. 21 van de ordonnantie betreffende de milieuvergunning: effectenstudie

Het openbaar onderzoek loopt van 18.04 tot 17.05.2017

De vergadering van de overlegcommissie vindt plaats op donderdag 1ste juni 2017 in het gemeentehuis.

Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kan het volledig dossier van de aanvraag geraadpleegd worden:

Het Huis van de Participatie, Gentsesteenweg 1228

> maandag, dinsdag: ’s morgens tussen 10 en 13.00 uur.

> donderdag: tussen 14.00 en 19.00 uur

Het gemeentebestuur, Koning Albertlaan 33

> donderdag tussen 9u en 12u of 19u en 20 uur (op afspraak)

Technische toelichtingen met betrekking tot het dossier kunnen verkregen worden bij de gemeentelijke administratie op donderdag, of na telefonisch afspraak op het nr. 02/5635910.

Opmerkingen en klachten over het dossier kunnen worden gericht:

  • schriftelijk aan het College van Burgemeester en Schepenen, Koning Albertlaan 33, 1082 Sint-Agatha-Berchem ten laatste op 17 mei 2017.
  • Mondeling tijdens het openbaar onderzoek bij de daartoe aangewezen beambte in het gemeentehuis – dienst leefmilieu – Koning Albertlaan 33.
Gepubliceerd op:
19 april 2017