Keizer Karellaan 578 – Bestemmingswijziging en verbouwing van een gebouw – 26/09/19

Unaniem gunstig advies mits voorwarde

Het volgende project wordt aan openbaar onderzoek onderworpen:

Identiteit van de aanvrager:              OZE Management   B.V.B.A.

Voorwerp van de aanvraag:               Bestemmingswijziging en verbouwing van een gebouw

Hoofdactiviteit:

Bestemmingswijziging (woning/Horeca) en verbouwing van een gebouw + reclame

Omtrek en zone:

Gebied van gewestelijk belang nr 14, langs een structurerende ruimte volgens het GBP

Bijzonder Bestemmingsplan nr 96 “Stadspoort – Eiland 53” RB 10.06.2004

Hoofdredenen van het onderzoek:

Afwijking op het B.B.P art.4.2.2 tuinzone (art. 155 §2 van het BWRO)
Algemeen voorschrift 0.12. van het GBP (volledige of gedeeltelijke wijziging van het gebruik of bestemming van een woning of afbraak van een woning)

Afwijking op art.37§3 van titel VI van de GSV (uithangbord of reclame verwijzend naar het uithangbord loodrecht geplaatst op de gevel in de algemene of uitgebreide gebieden)

Het openbaar onderzoek vindt plaats van 26/08 tot 09/09/2019

De vergadering van de overlegcommissie vindt plaats op donderdag 26 september 2019 in het gemeentehuis.

Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kan het volledige dossier van de aanvraag worden geraadpleegd op: Het Huis van de Participatie, Gentsesteenweg 1228

  • maandag, dinsdag: tussen 10u en 13u – donderdag tussen 14u en 19u

Het gemeentebestuur, Koning Albertlaan 33

  • woensdag tussen 9u en 12u – donderdag tussen 9u en 12u of tussen 19u en 20 uur (op afspraak)

Technische uitleg over het dossier kan worden bekomen bij het gemeentebestuur op donderdag, of na telefonisch afspraak op het nr. 02/563 59 25.

De opmerkingen en bezwaren over het dossier kunnen worden gericht:

  • Schriftelijk tot het College van Burgemeester en Schepenen, op het volgend adres: Koning Albertlaan 33 te 1082 Sint-Agatha-Berchem of via email nmebarka@berchem.brussels, uiterlijk op 09/09/2019
  • Mondeling tijdens het openbaar onderzoek bij de daartoe aangewezen beambte in het gemeentehuis – dienst Stedenbouw- Koning Albertlaan 33.

Tijdens de duur van het openbaar onderzoek, kan elkeen zijn/haar opmerkingen en/of klachten laten gelden en/of schriftelijk verzoeken aan het College van Burgemeester en Schepenen om gehoord te worden door de overlegcommissie.

Elkeen kan deelnemen aan de openbare hoorzitting ter voorstelling van het project deelnemen op het gemeentehuis op donderdag 26 september 2019. De volgorde van behandeling van het dossier in de overlegcommissie is 15 dagen voor de zitting van de commissie op aanvraag beschikbaar op de gemeentelijke dienst voor stedenbouw.

Gepubliceerd op:
21 augustus 2019