Soldatenstraat 76 – Verbouwing en uitbating van een bestaand hoogspanningsstation – 6/06/19

Unaniem gunstig advies mits voorwarde

Het volgende project wordt aan openbaar onderzoek onderworpen:

Identiteit van de aanvragerELIA ASSET N.V.

Voorwerp van de aanvraag:   verbouwing en uitbating van een bestaand hoogspanningsstation

Hoofdactiviteit:

Afbraak van een post van 36kV, bouwen van een nieuw post 150kV en heraanleg van de site

Stationaire batterijen (rub.3), motor met inwendige verbranding (104B), statische transformatoren (148A&C)

Omtrek en zone:

gemengd gebied volgens het GBP

Hoofdreden van het onderzoek:

algemeen voorschrift 0.7.2. van het GBP (voorzieningen waarvan de vloeroppervlakte, zoals toegestaan door de bijzondere voorschriften van het gebied, overschreden wordt)
bijzonder voorschrift 3.2 van het GBP (vloeroppervlakte van productieactiviteiten gelegen tussen 500 en 1500m²)
algemeen voorschrift 0.7.1. van het GBP (voorzieningen die geen deel uitmaken van de door de bijzondere voorschriften van het gebied toegestane activiteiten)
algemeen voorschrift 0.6 van het GBP(handelingen en werken die het binnenterrein van huizenblokken aantasten)
art. 124 van het BWRO (SRO op vraag van de BIM in het kader van een gemengde vergunning)
bijzonder voorschrift 3.5.1° van het GBP (wijzigingen van het stedenbouwkundig karakter van de bouwwerken)

1B : artikel 40 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen

Het openbaar onderzoek vindt plaats van 03/05 tot 17/05/2019

De vergadering van de overlegcommissie vindt plaats op donderdag 6 juni 2019 in het gemeentehuis.

Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kan het volledige dossier van de aanvraag worden geraadpleegd op:  Het Huis van de Participatie, Gentsesteenweg 1228

  • maandag, dinsdag: tussen 9u en 12u30 – donderdag tussen 14u en 19u

Het gemeentebestuur, Koning Albertlaan 33

  • woensdag tussen 9u en 12u – donderdag tussen 9u en 12u of tussen 19u en 20 uur (op afspraak)

Technische uitleg over het dossier kan worden bekomen bij het gemeentebestuur op donderdag, of na telefonisch afspraak op het nr. 02/563 59 25.

De opmerkingen en bezwaren over het dossier kunnen worden gericht:

  • Schriftelijk tot het College van Burgemeester en Schepenen, op het volgend adres: Koning Albertlaan 33 te 1082 Sint-Agatha-Berchem of via email nmebarka@berchem.brussels, uiterlijk op 17/05/2019
  • Mondeling tijdens het openbaar onderzoek bij de daartoe aangewezen beambte in het gemeentehuis – dienst Stedenbouw- Koning Albertlaan 33.

Tijdens de duur van het openbaar onderzoek, kan elkeen zijn/haar opmerkingen en/of klachten laten gelden en/of schriftelijk verzoeken aan het College van Burgemeester en Schepenen om gehoord te worden door de overlegcommissie.

Elkeen kan deelnemen aan de openbare hoorzitting ter voorstelling van het project deelnemen op het gemeentehuis op donderdag 6 juni 2019. De volgorde van behandeling van het dossier in de overlegcommissie is 15 dagen voor de zitting van de commissie op aanvraag beschikbaar op de gemeentelijke dienst voor stedenbouw.

Gepubliceerd op:
29 april 2019