Bericht aan de buurtbewoners van de Broekstraat en de Broekweg – Stormbekken

Op 27 november jl. werd er in jullie wijk vergaderd over de lopende Vivaqua werken aan de Broekstraat en de site van Pie Konijn.

Langs deze weg willen we jullie op de hoogte houden van het gevolg dat werd gegeven aan jullie vragen en opmerkingen die tijdens die vergadering naar voren werden geschoven.

1°) De gemeente heeft de voetpaden schoongemaakt en zal erover waken dat dit ook in de toekomst op bevredigende wijze zal gebeuren.

2)° De Broekstraat werd opgenomen in de ronde van de gemeenschapswachten buiten de werkuren van de bouwplaats met het oog op een sociale controle.

3)° Vivaqua heeft al op 30 november op eigen initiatief de lawaaierige en vervuilende tractor door zijn aannemer laten vervangen.

4)° De gemeente heeft erop toegezien dat de aannemer met het oog op de veiligheid 1,5 m vrijmaakt voor de doorgang van de voetgangers aan de kant van de Groot-Bijgaardenstraat. In de komende dagen worden in die zone echter grondwerken uitgevoerd richting overstort. Op dat moment wordt een tijdelijke omleiding voor de voetgangers ingelegd.

5)° Voor het stapelen van het huishoudelijk afval tijdens de ophaaldagen van Net Brussel wordt aan de hoek van de Broekstraat met de Groot-Bijgaardenstraat (aan de onpare zijde) een inham in de afsluiting van de bouwplaats uitgewerkt. Bovendien kunnen de zakken ook langs de afsluiting van het niet-bebouwde perceel tussen de nrs 42 en 56 van de Broekstraat worden gedeponeerd zonder dat dit de doorgang voor de voetgangers belemmert. Vivaqua heeft Net Brussel in kennis gesteld van die ophaalpunten.

6)° De goten en straatkolken werden begin december schoongemaakt, maar in het licht van het seizoen en de aard van de werken wordt de aannemer ertoe verplicht die geregeld schoon te maken. Indien deze bepaling niet wordt nageleefd zal de gemeente de ter zake geldende belastingverordening toepassen.

7)° Buiten de werkuren zal de aannemer erop toezien dat de bouwplaatsmachines binnen de perimeter van de werken worden gestald zodat ze de eventuele doorgang van urgentievoertuigen niet belemmeren. De gemeente zal dit geregeld controleren.

Wat betreft de renovatie van de voetpaden zal de gemeente de plaatsbeschrijving na de werken vergelijken met deze van voor de werken en van de Opdrachtgever trachten te verkrijgen dat de voetpaden volledig worden heraangelegd ter compensatie van de door de buurtbewoners geleden hinder. We kunnen op dit moment echter niet garanderen dat we ter zake onze slag thuis zullen halen.

Wij hopen dat wij jullie met deze ingrepen enigszins hebben kunnen geruststellen en dat jullie op die manier kunnen genieten van de eindejaarsfeesten en de werken, die na de winterstop worden hervat en in de Broekstraat nog tot einde februari lopen, verder positief kunnen tegemoetzien.

Sint-Agatha-Berchem, 14/12/17

Het College van Burgemeester en Schepenen

Pdf versie (.pdf)

Gepubliceerd op:
14 december 2017