Bericht aan de buurtbewoners van de Gisseleire Versélaan – Residentie “Le Saule”

Betreft: Herbestemming van de voormalige residentie « Le Saule »

Beste inwoners,

Naar aanleiding van de opmerkingen en commentaren die werden geformuleerd tijdens het openbaar onderzoek betreffende de verbouwing van het rusthuis gelegen aan de Gisseleire Versélaan 23-25, delen wij u mee dat het College van Burgemeester en Schepenen, na een lang proces van stedenbouwkundig overleg, in een vergadering van 9 februari 2021 de stedenbouwkundige vergunning heeft geweigerd, ondanks de gunstige instemming van de gedelegeerde ambtenaar van het Gewest die werd afgegeven op 27 februari 2020.

De Burgemeester, bevoegd voor Stedenbouw, en het College waren het eens met de argumenten van de bewoners van de wijk en waren van mening dat het voorgestelde project, wat de bezetting van de lokalen en de bezettingsgraad betreft, niet paste in de onmiddellijke omgeving van de wijk.

Bij het beheer van het grondgebied is het uiteraard de taak van een gemeente om projecten aan te moedigen die verlaten terreinen weer tot leven brengen.  Het is echter ook van essentieel belang dat deze goed en harmonieus worden geïntegreerd in de buurten waarin zij tot ontwikkeling komen, hetgeen hier naar de mening van het College niet het geval is.

Dit weigeringsbesluit is ter kennis gebracht van de projecteigenaar en wij wachten nu op zijn voornemens voor de toekomst.

We zullen niet nalaten op u op de hoogte te houden.

Sint-Agatha-Berchem, 23/02/21

Gepubliceerd op:
24 februari 2021