Administratieve sancties

Gemeentelijke Administratieve Sancties (G.A.S.)

In toepassing van de Nieuwe Gemeentewet (meer bepaald artikel 119bis) kunnen de gemeenten een Algemeen Politiereglement invoeren waarin administratieve sancties zijn opgenomen om hinderlijk gedrag en openbare overlast te bestrijden. Dat Algemeen Politiereglement geldt voor de vijf gemeenten van de zone Brussel-West (Sint-Agatha-Berchem, Jette, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, Ganshoren).

Inbreuken tegen het Algemeen Politiereglement kunnen door de politie of door de gemachtigde gemeenteambtenaren worden vastgesteld.

De dossiers worden vervolgens behandeld door de sanctionerende ambtenaar die kan:

  • beslissen dat vervolging niet nodig is en het dossier zonder gevolg klasseert
  • beslissen om een G.A.S. -procedure op te starten die kan leiden tot het opleggen van een administratieve boete van maximaal € 350
  • beslissen om de betrokkenen bemiddeling voor te stellen of een gemeenschapsdienst op te leggen – Reglement lokale bemiddeling en gemeenschapsdienst (.pdf)

De inbreuken waarop het Algemeen Politiereglement zich hier richt, hebben voornamelijk betrekking op een gedrag dat de openbare rust, de veiligheid en de gezondheid in het gedrang brengt (bijvoorbeeld: lawaaihinder overdag, spugen en urineren op de openbare weg, klein afval, sluikstorten, honden die niet aan de leiband worden gehouden en hondenpoep, het zich niet voegen naar de richtlijnen van een gemachtigd ambtenaar, samenscholingen, gebrek aan respect voor een gemachtigd ambtenaar en het weigeren van het opvolgen van zijn bevelen, niet onderhouden van terreinen, het verhinderen van de toegang voor de voertuigen van de noodhulpdiensten).

Het voor de 19 Brusselse gemeenten gemeenschappelijke Algemeen Politiereglement treedt op 1.03.2020 in werking. Het geldt dan voor inbreuken die vanaf die dag worden beteugeld

Gemengde inbreuken

In aansluiting op de ondertekening van een protocolakkoord met de procureur des Konings van Brussel is de sanctionerende ambtenaar van de gemeente tevens bevoegd voor het bestraffen van gemengde inbreuken die in dat protocol worden opgelijst (meer bepaald winkeldiefstallen met een waarde van minder dan € 250, nachtlawaai, beledigingen).

Protocolakkoord betreffende gemeentelijke administratieve sancties bij gemengde inbreuken begaan door minderjarigen (.pdf)

Protocolakkoord betreffende gemeentelijke administratieve sancties bij gemengde inbreuken (.pdf)

Inbreuken in het vlak van halthouden en parkeren

Sinds de publicatie van het Koninklijk Besluit van 9 maart 2014 en de ondertekening van een protocolakkoord met de procureur des Konings van Brussel vallen inbreuken in het vlak van halthouden en parkeren (inbreuken tegen het verkeersreglement) eveneens onder de regelgeving met betrekking tot de Gemeentelijke Administratieve Sancties. Die inbreuken worden beteugeld met een boete waarvan de grootte rechtstreeks wordt bepaald door het Koninklijk Besluit (€ 58 of € 116 volgens de categorie van inbreuk).

Protocolakkoord betreffende de gemeentelijke administratieve sancties in geval van gemengde inbreuken – Verkeersinbreuken krachtens artikel 3, 3° van de wet van 24 juni 2013 – versie 2022 (.pdf)


Bemiddelaar gemeentelijke administratieve sancties

De politiezone Brussel-West beschikt over een GAS-bemiddelaar die de bemiddeling en de dienstverlening aan de burger beheert in het kader van de Gemeentelijke Administratieve Sancties.

De bemiddeling is een alternatieve maatregel voor de administratieve boete die door de sanctionerend ambtenaar wordt voorgesteld. De bedoeling van de bemiddeling is om een dialoog tot stand te brengen tussen de overtreder van het algemeen politiereglement en het slachtoffer van het strafbaar feit. Dit houdt in dat er een ontmoeting plaatsvindt tussen deze twee partijen tot een akkoord te komen over de manier waarop de veroorzaakte schade kan worden hersteld en/of vergoed. Het doel is ook om het conflict te bedaren door te luisteren en door communicatie. De bemiddeling wordt door een neutrale en onpartijdige bemiddelaarster geleid die ook als tussenpersoon fungeert wanneer de partijen elkaar niet wensen te ontmoeten. De mediatievergaderingen vinden plaats in Sint-Agatha-Berchem in de lokalen van het gemeentebestuur.

Meer info:
GAS-bemiddelaar – Politiezone Brussel-West
– A. Vandenschrieckstraat 77 – 1090 BXL – mediationsac@jette.brussels – 02/423.11.51