[PRIVE LEVEN] Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Privacybeleid voor de website
  1. Welke persoonsgegevens worden verzameld en met welk(e) doel(en)?

De gemeente Sint-Agatha-Berchem moet een aantal persoonsgegevens verzamelen en beheren om de taken uit te voeren die verbonden zijn aan de verschillende verwerkingen die nodig zijn voor haar activiteiten (bijvoorbeeld wijkcontracten, openbare werken, huisvesting, enz.) op basis van de volgende rechtsgronden: toestemming, een wet (wet, decreet of ordonnantie), voor contractuele doeleinden en/of in het algemeen of algemeen belang. De gemeente Sint-Agatha-Berchem verzamelt enkel persoonsgegevens in de mate die nodig is om een specifiek doel te bereiken. Deze informatie wordt niet hergebruikt voor andere doeleinden.

2. Welke gegevens worden via deze site verzameld?

 Door het gebruik van deze website verwerken wij :

  • gegevens met betrekking tot uw verzoeken wanneer u het contactformulier gebruikt
  • gegevens met betrekking tot de bezochte pagina’s op deze site – zie onze pagina/rubriek “Cookies”.
  • gegevens met betrekking tot uw IP adress voor statistische doeleinden

Wij gebruiken geen gegevens van welke aard dan ook via deze site, zoals gegevens met betrekking tot gezondheid, religieuze, politieke of filosofische overtuigingen, seksuele geaardheid of etniciteit.

De verzamelde gegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

Om uw verzoeken te verwerken


Met uw toestemming, wanneer u een vraag stelt via het contactformulier, om uw vragen, opmerkingen en suggesties te beantwoorden.

Om onze diensten te verbeteren

Bezoekersstatistieken worden anoniem bijgehouden om onze website te verbeteren door te observeren hoe vaak pagina’s worden bezocht.

 Verbintenis van de gemeente Sint-Agatha-Berchem

De gegevens worden opgeslagen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Sint-Agatha-Berchem, die alle nodige maatregelen neemt om de veiligheid ervan te garanderen en die de gegevensbeschermingsautoriteit en, in voorkomend geval, de betrokken personen op de hoogte moet brengen in geval van een inbreuk op de gegevens.

De gegevens worden opgeslagen voor de duur van de betreffende verwerking. Zodra de verwerking is voltooid, worden de gegevens opgeslagen voor een periode die is vastgesteld in het register van verwerkingen van de gemeente Sint-Agatha-Berchem.

De gemeente Sint-Agatha-Berchem verbindt zich ertoe de toegang tot de gegevens te beperken tot de personen die noodzakelijk zijn voor de verwerking, en de gegevens niet te gebruiken of door te geven aan derden voor andere doeleinden dan die welke duidelijk vermeld staan in het register van verwerkingen. De gemeente Sint-Agatha-Berchem garandeert ook dat de gegevens niet worden doorgegeven aan internationale organisaties of aan een land buiten de Europese Unie.

In bepaalde gevallen verplicht de wet ons om deze informatie door te geven aan de gerechtelijke/onderzoeksinstanties.

3. Wat zijn uw rechten?

De wet geeft u het recht om:

  • Duidelijke informatie te ontvangen over de verwerking van uw gegevens
  • Correctie van uw gegevens aan te vragen
  • Een kopie van de gegevens te krijgen (gratis voor het eerste verzoek)
  • Het wissen van uw gegevens vragen, voor zover er geen verplichting is om ze te bewaren
  • Om opschorting van de verwerking van uw gegevens verzoeken (zonder verwijdering)
  • Uw toestemming intrekken om uw gegevens in de toekomst te verwerken

Deze rechten zijn van app op alle verwerkingen die worden uitgevoerd door de gemeente Sint-Agatha-Berchem, maar bepaalde wetten en reglementeringen kunnen deze rechten beperken.

Meer informatie vindt u op de website https://www.autoriteprotectiondonnees.be/.

4. Contact

Voor meer informatie of als u niet tevreden bent over onze diensten naar aanleiding van een verzoek met betrekking tot persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (DPO):

Op het volgende e-mailadres :dpo@berchem.brussels

Of per post :
Gemeentelijke administratie van Berchem
[33 Koning Albertlaan, 1082 Sint-Agatha-Berchem].
[02/414.04.11]
[info@berchem.brussels]

Als u niet tevreden bent over een verzoek met betrekking tot uw persoonsgegevens, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit, https://www.autoriteprotectiondonnees.be/ (APD).

Privacybeleid voor de Berchem Mobile app

Laatste update : 14/02/2024

Welkom bij Berchem Mobile, een app ontwikkeld door de gemeente Sint-Agatha-Berchem. Wij nemen privacy zeer ernstig en engageren ons om uw privacy te beschermen. Dit vertrouwelijkheidsbeleid legt uit hoe wij omgaan met informatie over gebruikers van Berchem Mobile.

1. Verzamelen van informatie

Berchem Mobile vereist geen registratie om toegang te krijgen tot de functies. Bijgevolg verzamelen, bewaren of verwerken wij geen persoonlijke gegevens over u (zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres) wanneer u onze applicatie gebruikt.

2. Gebruik, beveiliging en delen van informatie

Berchem Mobile verzamelt geen persoonlijke gegevens van gebruikers. Bijgevolg is er geen sprake van gebruik, delen of toepasselijke beveiligingsmaatregelen met betrekking tot persoonsgegevens in onze applicatie. 

3. Clausule van niet-aansprakelijkheid

Berchem Mobile vertegenwoordigt geen autoriteit. Deze app werd ontwikkeld om informatie en diensten aan te bieden aan de inwoners en bezoekers van de gemeente Sint-Agatha-Berchem.

Contacteer

Voor bijkomende informatie of omdat u niet tevreden bent over onze diensten naar aanleiding van een verzoek met betrekking tot persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (DPO):

Op het volgende e-mailadres :dpo@berchem.brussels

Of per post :
Gemeentelijke administratie van Berchem
[33 Koning Albertlaan, 1082 Sint-Agatha-Berchem].
[02/414.04.11]
[info@berchem.brussels]

Als u niet tevreden bent over een verzoek met betrekking tot uw persoonsgegevens, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit, https://www.autoriteprotectiondonnees.be/ (APD).