Gemeentelijk Ontwikkelingsplan

Het Gemeentelijk Ontwikkelingsplan (GOP) is een beleidsinstrument waarvan het principe werd ingevoerd in 1991 met de goedkeuring van de Organieke Ordonnantie betreffende de Ruimtelijke Ordening en de Stedenbouw voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (sinds 2004 gekend als het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening – BWRO).

De GemOP weerspiegelt de wens van de gewestelijke wetgever om het planningsproces dynamischer te maken. Daartoe wil hij de stedelijke ontwikkeling beter afstemmen op de verschillende aspecten van het sociaaleconomische leven (sectoroverschrijdend beleid). Het GemOP is ontworpen om te voldoen aan de bepalingen van het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling 2018 (GPDO). Het legt de uitvoering ervan vast op lokaal niveau en dient als instrument voor de coördinatie van de acties die het Gewest (maar ook andere openbare actoren) onderneemt in Sint-Agatha-Berchem.

In 2001 was Sint-Agatha-Berchem de eerste Brusselse gemeente die een Gemeentelijk Ontwikkelingsplan (GemOP) goedkeurde. Vervolgens beheerde en implementeerde ze het plan. Dit referentiedocument voor gemeentelijke actie moest volledig geactualiseerd worden, rekening houdend met de verwezenlijkingen en lessen uit het verleden. Het moest ook rekening houden met de behoeften en uitdagingen van vandaag, die niet noodzakelijk dezelfde zijn als gisteren. De demografische, economische en maatschappelijke veranderingen van de afgelopen twee decennia betekenden dat de zaken opnieuw moesten worden geëvalueerd. Gestart in 2021 en voorgelegd voor openbare raadpleging in de zomer van 2022, werd het werk om het GemOP bij te werken goedgekeurd door de gemeenteraad in november 2023.

Het nieuwe GemOP is ontworpen in de geest van een “Transversaal Strategisch Plan”, een garantie voor modern gemeentelijk beheer. Het valt niet langer binnen het oude en nu ongeschikte kader van het BWRO (Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening). Het Gemeentelijk Ontwikkelingsplan is nu een globaal instrument om de gemeentelijke actie te sturen, waardoor de verkozenen en de administratie coherenter kunnen handelen en de te ondernemen acties beter kunnen plannen. Het maakt ook de coördinatie met de acties van het Gewest mogelijk.

Het GemOP bestrijkt een groter aantal acties dan in het verleden, met het oog op de komende tien tot vijftien jaar.

Het GemOP is opgebouwd rond vijf specifieke thema’s (stadsontwikkeling, gemeenschapsvoorzieningen en openbare diensten, openbare ruimten, mobiliteit, groene ruimten en milieu) en zes transversale thema’s die deze thema’s ondersteunen (sociale cohesie, duurzame ontwikkeling, dienstverlening aan de burger, informatie en participatie, externe betrekkingen en financiën).

Elk thema omvat :

  • een inventaris en een kaart, die inzicht verschaffen in de behoeften en problemen ;
  • een strategisch gedeelte, met een gedetailleerde beschrijving van de algemene, sectorale en transversale doelstellingen die nodig zijn voor de behoeften;
  • een operationeel gedeelte (tabellen), waarin de belangrijkste geplande of lopende acties worden samengevat.

Naast het feit dat het Communautair Ontwikkelingsplan een grote hoeveelheid nuttige gegevens verzamelt, is het ook belangrijk als instrument voor communicatie en coördinatie met andere overheidsinstanties, maar ook met de berchemse inwoners en alle sociaaleconomische berchemse actoren.

Alle vragen in verband met het GemOP kunnen naar het volgende e-mailadres worden gestuurd: pcd.gop@berchem.brussels

U kunt ook op een meer dynamische manier reageren door u in te schrijven op het nieuwe gemeentelijke participatieplatform op het volgende adres
https://www.flui.city/berchem-saint-agathe