KLIMAATPLAN

Wat is een gemeentelijk Lucht Energie Klimaat Plan (LEKP)?

Het is een planningsinstrument, zowel strategisch als operationeel, waarmee lokale overheden de lucht-energie-klimaatproblematiek op de schaal van het gemeentelijk grondgebied voor de komende jaren kunnen aanpakken. Een gemeentelijk LEKP sluit aan bij de Europese en regionale klimaatdoelstellingen en dient als leidraad voor een succesvolle sociale en eerlijke ecologische transitie met een concreet actieplan.

Waarom een gemeenschappelijk LEKP?

Het is nu door de hele wetenschappelijke gemeenschap aanvaard dat menselijke activiteit verantwoordelijk is voor de opwarming van de atmosfeer, de oceanen en het vasteland. Als gevolg van de industrialisering en mondialisering van onze samenleving is de uitstoot van broeikasgassen sinds het pre-industriële tijdperk blijven toenemen, met als gevolg een verstoring van het klimaat en een toename van de frequentie en intensiteit van extreme weersomstandigheden in de hele wereld: extreme hitte, stortregens, droogte in bepaalde regio’s, tropische stormen in andere, enz.

Als we er niets aan doen, zal de gemiddelde temperatuur op aarde blijven stijgen en zullen de gevolgen rampzalig zijn: voedseltekorten, verlies van biodiversiteit, toename van plagen en ziekten, verzuring van de oceanen, enz.

Bovendien moet worden opgemerkt dat de klimaatcrisis niet alle burgers op dezelfde manier treft.  Afhankelijk van hun economische en educatieve situatie zullen zij niet dezelfde mogelijkheden hebben om de klimaattransitie te bevorderen. Dit noemen we “milieuongelijkheden”. Er is een groot risico dat deze ongelijkheden de komende jaren zullen toenemen, ten nadele van degenen die nu al kwetsbaarder zijn.

De uitdagingen van deze crisis zijn dus mondiaal en gaan veel verder dan een simpele kwestie van temperaturen of het weer! Het is dus van essentieel belang om op alle niveaus op te treden om de ergste scenario’s te voorkomen.

De belangrijkste doelstellingen van een LEKP?

  1. Onze directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen verminderen;
  2. Het vermogen van ons grondgebied om de verwachte gevolgen van de klimaatverandering op te vangen, vergroten;
  3. De toenemende milieuongelijkheid bestrijden.

Optreden voor het klimaat betekent ook de levenskwaliteit en de gezelligheid tussen de inwoners bevorderen, een positieve invloed hebben op de algemene gezondheid van de burgers, enz.

Het plan maakt deel uit van een dynamisch proces dat voorziet in publieke inspraak vooraf en een jaarlijkse evaluatie achteraf om de lopende acties zo nodig bij te sturen. Het effect en de relevantie van de maatregelen zullen ook worden gemonitord aan de hand van indicatoren om eventuele aanpassingen tijdens deze jaarlijkse evaluatie mogelijk te maken.

Waar staan we ?

  • In 2020 en 2021 voerde de gemeente Sint-Agatha-Berchem een koolstofvoetafdruk en een kwetsbaarheidsanalyse uit van de verwachte effecten van de klimaatverandering op haar grondgebied en organiseerde participatieve workshops: met burgers, gemeentelijke en OCMW-personeelsleden. Daaruit kwamen meer dan 330 actievoorstellen!
  • Na analyse heeft het College van Burgemeester en Schepenen in november 2022 de strategische en operationele doelstellingen goedgekeurd die als leidraad zullen dienen voor de ontwikkeling van het LEKP.
  • Die strategische en operationele doelstellingen worden momenteel uitgewerkt tot concrete acties met de verschillende betrokken partijen in de Berchemse regio: gemeentelijke diensten, het OCMW, scholen, winkels, bedrijven, lokale verenigingen, buurtcomités en natuurlijk de inwoners…
  • Tegen eind 2023 zal onze gemeente beschikken over een globaal en realistisch Lucht-EnergieKlimaat Plan, gedragen door de administratie maar ook door alle actoren op het grondgebied.
  • Dit LEKP zal dan aan de burgers worden voorgesteld en begin 2024 officieel worden uitgevoerd (hoewel sommige acties natuurlijk al in uitvoering zijn !).

Contact:

Afdeling Strategie & Ontwikkeling
transitie@berchem.brussels – 02/563 52 18