Vergunning

Over het algemeen is voorafgaand aan het uitvoeren van werken in het kader van het bouwen, slopen, renoveren, verbouwen, veranderen van bestemming van een gebouw, etc. een stedenbouwkundige vergunning vereist.
Ook voor andere werken zoals het vellen van hoogstammige bomen of het wijzigen van het bodemreliëf moet een stedenbouwkundige vergunning worden aangevraagd.
Voor bepaalde projecten van geringe omvang is geen vergunning vereist, evenmin als het advies van bepaalde instanties of de tussenkomst van een architect. Dergelijke projecten kunnen dan ook worden uitgevoerd via een vereenvoudigde procedure.

U vindt alle nodige informatie over het wettelijke stedenbouwkundige kader op de website Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De ligging van uw goed heeft een enorme impact op wat mag en wat niet mag. Vandaar dat het erg belangrijk is dat u de mogelijke bestemmingen en de bijzondere perimeters van het betrokken goed kent. Zo wordt onder meer:

U kunt de verschillende perimeters met betrekking tot uw goed controleren op: www.brugis.irisnet.be

Aanvragen van stedenbouwkundige vergunningen

Over het algemeen behoort het afleveren van bouwvergunningen tot de bevoegdheid van de gemeenten.
Soms is het de afgevaardigde ambtenaar die de vergunningen aflevert, bijvoorbeeld wanneer ze worden aangevraagd door een publiekrechtelijke rechtspersoon of wanneer er een effectenrapport is vereist.

Wanneer de gemeente bevoegd is om de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning te behandelen, wordt het aanvraagdossier rechtstreeks op het gemeentehuis neergelegd of via aangetekend schrijven aan het College van Burgemeester en Schepenen verstuurd.

Hoe een dossier moet worden samengesteld, staat beschreven in een besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.
Het dossier is afhankelijk van de aard van de beoogde werken (bouwproject, vellen van een boom, …) en de ligging van het goed (kavel, GBP, BBP, bewaarlijst, …)

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal en het soort van vereiste documenten voor het indienen van een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning volgens de aard van de beoogde handelingen en werken.
Tabel 1 – samenstelling van het dossier (.pdf)

Alle voor het indienen van uw aanvraag vereiste formulieren zijn beschikbaar aan het loket van de dienst Stedenbouw.

Hulp aan particulieren: www.homegrade.brussels
Hulp aan bedrijven: permit@hub.brussels

Homegrade

Stedenbouw en vergunning zonder architect

De facilitator stedenbouw van Homegrade begeleidt particulieren bij de renovatiewerkzaamheden van hun woning. Zijn tussenkomst kan bestaan uit:

  • hulp bij de indiening van een aanvraag voor stedenbouwkundige vergunning (nieuwe aanvraag of regularisatie) waarvoor de tussenkomst van een architect niet vereist is
  • hulp bij de kennis en het begrip van de stedenbouwkundige verordeningen

https://homegrade.brussels/nl/onze-adviezen/facilitator-stedenbouw/

Belastingen en kosten

Voor de aanvraagdossiers voor een stedenbouwkundige vergunning of het verkrijgen van een attest worden dossierkosten gevraagd en dient er soms een belasting op de inrichting van goederen te worden betaald.
Dossierkosten:
De kosten zijn afhankelijk van het type van aanvraag. Ze zijn, ongeacht het resultaat van de aanvraag, altijd verschuldigd.
Belasting op de inrichting van al dan niet bebouwde onroerende goederen:
De belasting wordt berekend op de omvang en het soort van uit te voeren werken. Ze is enkel verschuldigd voor vergunningen die daadwerkelijk tot uitvoering worden gebracht.

Hierna vindt u een toelichting:
Retributie voor administratieve diensten (.pdf)
Belasting op de inrichting van al dan niet bebouwde onroerende goederen (.pdf)