Stedenbouwkundige inlichtingen

Een woning kopen, vormt in het leven van een gezin een belangrijke stap. Bij de vele stappen die moeten worden gezet, is het belangrijk dat ook de “stedenbouwkundige” aspecten niet over het hoofd worden gezien. De verwezenlijking van uw huidige of toekomstige projecten is hier immers nauw mee verbonden.

De stedenbouwkundige inlichtingen omvatten informatie over de wettelijke gewestelijke of gemeentelijke bepalingen die van toepassing zijn op een goed.

Wat er met een goed mag gebeuren, is afhankelijk van:

  • eerder afgeleverde vergunningen en certificaten,
  • de bestemming ervan in het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP),
  • de gebouwde omgeving,
  • bijzondere plaatselijke regels.

De stedenbouwkundige inlichtingen worden verstrekt op schriftelijk verzoek tegen betaling van een retributie.

Het verzoek moet worden gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen (Koning Albertlaan 33 – 1082 Sint-Agatha-Berchem of via email : ru-si@berchem.brussels) aan de hand van onderhavig formulier (.pdf of .word) met als bijlage een uittreksel uit het kadastraal plan.

Over het algemeen gaat een dergelijk verzoek uit van uw notaris of vastgoedmakelaar.

Naast deze formele inlichtingen kunt u aan het loket van de dienst Stedenbouw tevens terecht voor mondelinge toelichtingen bij het raadplegen van de archieven. Het gaat daarbij vaak om het toetsen van de feitelijke situatie aan de rechtstoestand (bestemming, aantal wooneenheden, het bestaan van een uitbreiding, …).

Om onaangename verrassingen te vermijden is het sterk aanbevolen om voor aankoop van een goed eerst even bij ons voor advies aan te kloppen.