Schone voetpaden, het gaat ons allen aan

Artikels 21, 23 en 81 van het Algemeen Politiereglement bepalen immers dat :

  • de voetpaden en bermen langs al dan niet bewoonde gebouwen moeten worden onderhouden en netjes gehouden en dat met sneeuw of ijs bedekte voetpaden moeten worden geruimd of slipvrij gemaakt over twee derde van de breedte met een minimum van 1,50 meter.

Merk ook op dat je de voetpaden en bermen slechts overdag mag onderhouden op uren dat dit de doorgang en de openbare rust het minst stoort. Bij niet-naleving van de verschillende bepalingen kan er een boete worden opgelegd van maximaal € 140 (per inbreuk!).

Berchem, gemeente zonder pesticiden

Een gewestelijke ordonnantie, evenals een Europese richtlijn, verbiedt gemeenten het gebruik van pesticiden. De toepassing van dergelijke maatregel ligt in heel wat Brusselse gemeenten erg moeilijk, maar in Sint-Agatha-Berchem pioniert de dienst Leefmilieu al vele jaren met de ontwikkeling van alternatieven voor pesticiden.

Als ook u voor een “schone” oplossing opteert om de (even doeltreffende) strijd met het onkruid aan te binden, kun je voor extra informatie steeds terecht bij de dienst Leefmilieu op het nummer 02/464 04 41.trottoirs 3