Lopende werven

Het Berchemse landschap verandert gestaag. Nieuwe gebouwen rijzen op, sommige zones worden heringericht, allerhande nutsvoorzieningen worden vernieuwd of uitgebreid, …

Hierna een beknopt overzicht van de lopende en geplande werken op het grondgebied van onze gemeente.