Bericht aan de bewoners van de Sycomoorgaarde – Retrocessie

Betreft : retrocessie aan de gemeente van de Sycomoorgaarde

Mevrouw, Mijnheer,

Zoals u misschien al weet, heeft de gemeenteraad, in zitting van 28 oktober 2021, het principe van de retrocessie van de Sycomoorgaarde aan de gemeente goedgekeurd, zoals door de bewoners was gevraagd. Deze beslissing zal concreet gestalte krijgen met de ondertekening van een notariële akte op 14 maart a.s..

De Sycomoorgaarde zal dus binnenkort een gemeentelijke weg worden en de gemeente zal deze beheren wat betreft de toegang tot de weg, de bewegwijzering en het straatmeubilair dat moet worden geplaatst om het verkeer te regelen. Wat het parkeren betreft, zal deze retrocessie ook inhouden dat de gesloten zone overgaat in een blauwe zone. Er zullen ook andere maatregelen worden genomen, zoals de integratie van de Gaarde in de rondgang van de reinigingsdienst en de reiniging van de afvoerkanalen. Tenslotte zij erop gewezen dat het onderhoud van de riolering en de openbare verlichting reeds door respectievelijk Vivaqua en Sibelga worden overgenomen.

In afwachting van de ondertekening van de akte blijven het beheer en het onderhoud van het gesloten eigendom volledig de verantwoordelijkheid van de eigenaars en de syndicus die het beheert.

Om dit project te kunnen uitvoeren, is het noodzakelijk dat alle eigenaren van de Gaarde instemmen met het principe van retrocessie. Er is u een brief gestuurd door de notaris om uw akkoord te verkrijgen. Wij verzoeken u positief op dit verzoek te reageren. Zonder de goedkeuring van alle eigenaren zal dit project niet slagen.

Wij blijven ter uw beschikking voor alle bijkomende inlichtingen (02/464 04 07).

Sint-Agatha-Berchem, 11/02/2022

Gepubliceerd op:
25 februari 2022