Gemeenteraad 14.12.23 – DagOrde

Openbare zitting – PDF

1. Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30 novembre 2023 – goedkeuring

2. Overheidsopdrachten opgestart door het College van Burgemeester en Schepenen krachtens artikel 234§3 van de Nieuwe Gemeentewet – mededeling

3. Overlegcomité tussen de gemeente en het OCMW – vergadering van 20 november 2023 – proces- verbaal – mededeling

4. OCMW – Begroting 2024 – goedkeuring

M. LAMOULINE – BURGEMEESTER

5. Gemeentebegroting 2024 – goedkeuring

6. Aanvullende gemeentebelasting op de belasting der natuurlijke personen voor het dienstjaar 2024 – goedkeuring

7. Opcentiemen op de onroerende voorheffing voor het dienstjaar 2024 – goedkeuring

8. Belasting op de zuilen, masten, antennes en andere telecommunicatie-, zend- en informatieuitwisselingsinstallaties – hernieuwing en wijzigingen

9. Belasting op de parkeerplaatsen – hernieuwing en wijzigingen

10. Belasting op de gebouwen bestemd voor kantoren – hernieuwing en wijzigingen

11. Belasting op de openbare netheid – hernieuwing en wijzigingen

12. Belasting op de toestellen-verdelers van brandstoffen of smeerolie – wijzigingen – hernieuwing en wijzigingen

13. Belasting op de automatische verdelers van bankbiljetten, correspondentie en de “self-banking”- toestellen – hernieuwing en wijzigingen

14. Belasting op de gebouwen die ongezond of onbewoonbaar verklaard zijn of die niet aan de elementaire verplichtingen van veiligheid en hygiëne voldoen – hernieuwing en wijzigingen

15. Belasting op de handelsoppervlakten – hernieuwing en wijzigingen

16. Belasting op de aanpassing van gebouwde of niet gebouwde goederen – hernieuwing en wijzigingen

17. Belasting op de totaal of gedeeltelijk onbewoonde of onafgewerkte gebouwen – hernieuwing en wijzigingen

18. Belasting op de afgifte van administratieve stukken – hernieuwing

19. Belasting op reclameborden – hernieuwing en wijzigingen

20. Retributie op de grafconcessies – hernieuwing en wijzigingen

21. Retributie voor het parkeren van een voertuig in een gereglementeerde zone “elektrisch laden” – hernieuwing

22. Volledige ontwerpopdracht inzake het ontwerp van een nieuwe pool met collectieve wijkvoorzieningen voor het Duurzame Wijkcontract “Moderne Wijk” – lastvoorwaarden en gunningswijze – goedkeuring

2E SCHEPEN – MEVR. VAN DEN BROUCKE

23. Aanhangsel (nr.2) aan de overeenkomst tussen Leefmilieu Brussel en de gemeente Sint-Agatha- Berchem met betrekking tot « Kweeperenboomwaterweg – Studie en werken voor de aanleg van de verbinding met Kattebroek »- goedkeuring

24. Departement Opvoeding en Vrije Tijd – Gemeentelijke Basisschool De Knapzak – vacantverklaring van het ambt van directeur – procedure

M. WAUTHIER – 5E SCHEPEN

25. Meerpartijenovereenkomst voor de lancering van een Lokale Economieloket-antenne in het noordwesten van Brussel – goedkeuring

Gepubliceerd op:
06 december 2023

Meer artikels ?