Oscar Ruelensplein 13: bouwen van een tijdelijk kinderdagverblijf van 34 plaatsen – 16/08/2023

unaniem gunstig advies mits voorwaarde

Het volgende project wordt aan openbaar onderzoek onderworpen:

Adres van het goed:               Oscar Ruelensplein 13 

Identiteit van de aanvrager: GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Hoofdactiviteit:            bouwen van een tijdelijk kinderdagverblijf van 34 plaatsen

Omtrek en zone: gebieden van culturele, historische, esthetische waarde of voor stadsverfraaiing, groen met hoogbiologische waarde, voor voorzieningen van collectief belang of van openbare diensten, typisch woongebied

Hoofdreden van het onderzoek: Effectenverslag – Art. 175/20 – GSV – openbaar onderzoek van 30 dagen

art. 175/15 van het BWRO : effectenrapport (aanleg van een beplante eigendom van + 5000m² + gelet op Bijlage B)
28) behalve indien ze beantwoordt aan de voorwaarden uit rubriek 19 van bijlage A, elke wijziging van een al toegestaan of gerealiseerd project of project waarvan de verwezenlijking aan de gang is, wanneer de wijziging betrekking heeft op een project bedoeld in bijlage A of in onderhavige bijlage en dat noemenswaardige negatieve gevolgen voor het milieu kan hebben of uitbreiding op zich beantwoordt aan een van de gevallen bedoeld door onderhavige bijlage; het project, nadat het gewijzigd is, zal beantwoorden aan een van de gevallen bedoeld door onderhavige bijlage
Art. 188/7 : aanvragen die onderworpen worden aan een passende beoordeling van de effecten van een project of een inrichting op het Natura 2000-gebied

Het openbaar onderzoek vindt plaats van 16/08/2023 tot 14/09/2023

Tijdens de duur van het onderzoek kan het dossier online worden geraadpleegd op https://openpermits.brussels/nl/openbare_onderzoeken.

Het dossier kan tevens uitsluitend op afspraak worden geraadpleegd op:

Het Huis van de Participatie, Gentsesteenweg 1228 (tel.02/563 59 03)

Het gemeentebestuur, Koning Albertlaan 33 (Technische uitleg over het dossier kan tevens worden bekomen bij het gemeentebestuur na telefonisch afspraak op het nr. 02/563 59 25)

Tijdens de hierboven vermelde duur van het onderzoek kunnen opmerkingen en klachten worden geformuleerd:

  • Schriftelijk, ter attentie van het College van Burgemeester en Schepenen op volgend adres: Koning Albertlaan 33 te 1082 Brussel
  • Per email naar volgend adres: nmebarka@berchem.brussels,
  • Mondeling, uitsluitend op afspraak, bij bovenvermeld gemeentebestuur, dat de opmerkingen en klachten overschrijft en een kopie daarvan gratis overhandigt aan de aangever

Eender wie kan in zijn opmerkingen of klachten vragen om te worden gehoord door de overlegcommissie die samenkomt op

  • donderdag 28 september 2023 vanaf 09:15
  • in het Gemeentehuis, Koning Albertlaan 33 te Sint-Agatha-Berchem.

Enkel de personen die tijdens het openbaar onderzoek uitdrukkelijk hebben verzocht om gehoord te worden, worden toegelaten tot de overlegcommissie.

In het geval van een petitie, wijkcomité of andere vereniging wordt het aantal personen dat wordt toegelaten tot de overlegcommissie beperkt tot twee per petitie, per wijkcomité of per vereniging.

De volgorde van behandeling van het dossier in de overlegcommissie wordt aangekondigd op de website van de gemeente of is 15 dagen voor de zitting van de commissie op aanvraag beschikbaar op de gemeentelijke dienst voor stedenbouw.

Sint-Agatha-Berchem, op 31.07.2023

Gepubliceerd op:
16 augustus 2023