Zitting van de Gemeenteraad – 6 maart 2023

De volgende zitting van de Gemeenteraad vindt plaats op donderdag 26 januari 2023 om 20u in de Raadzaal (Koning Albertlaan 33).

Het gaat hier om een openbare zitting waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd.

De zitting zal ook volledig uitgezonden worden op YouTube : 1082berchem (https://www.youtube.com/channel/UCMsCzjVqrgrNcgbs0FTO7uA).

Dagorde (.pdf)

SÉANCE PUBLIQUE – OPENBARE ZITTING

1. Observation d’une minute de silence en commémoration des victimes de la catastrophe naturelle causée par le séisme du 6 février 2023 en Turquie et Syrie
Inachtneming van één minuut stilte ter nagedachtenis van de slachtoffers van de natuurramp ais gevolg van de aardeving van 6 februari 2023 in Turkije en Syrië

BOURGMESTRE – M. LAMOULINE – BURGEMEESTER

2. Catastrophe naturelle causée par le séisme du 6 février 2023 en Turquie et Syrie – octroi d’une subvention de €10.000,00 au Consortium belge pour les Situations d’urgence asbl, en abrégé Consortium 12-12 – approbation
Natuurramp als gevolg van de aardbeving van 6 februari 2023 in Turkije en Syrië – toekenning van een subsidie van €10.000,00 aan het Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties vzw, afgekort Consortium 12-12 – goedkeuring

3. Convention relative à l’exploitation d’un établissement de jeux de hasard fixe de classe IV, place Dr Schweitzer n° 30 – approbation
Overeenkomst voor de exploitatie van een vaste kansspelen instelling van klasse IV, Dr Schweitzerplein nr. 30 – goedkeuring

4EME ECHEVIN – M. BEL-HOUSSEÏNE – 4E SCHEPEN

4. WePulse – accord conditionné quant à l’adhésion au programme pour les domaines GRH et GRC – approbation
WePulse – akkoord onder voorwaarden met betrekking tot de toetreding tot het programma voor de domeinen HRM en CRM – goedkeuring

Bijkomende dagorde

5. Interpellation du 27 février 2023 de Madame Laila BOUGMAR, Conseillère communale, concernant les vacances scolaires.
Interpellatie van 27 februari 2023 van Mevrouw Laila BOUGMAR, Gemeenteraadslid, betreffende de schoolvakanties.

Gepubliceerd op:
27 februari 2023

Meer artikels ?