Gewestelijke , federale & Europese verkiezingen

De volgende verkiezingen vindt plaats op 26 mei 2019.

Op zondag 26 mei 2019 zullen op deze pagina de resultaten van de verkiezingen worden bekend gemaakt en dit vanaf ongeveer 16u. De resultaten van de Europese verkiezingen zullen pas worden bekendgemaakt vanaf 23u.

https://verkiezingen2019.belgium.be

 

De volgende gewestelijke, federale en Europese verkiezingen vinden plaats op zondag 26 mei 2019.
Belgische en Europese (enkel voor het Europese niveau) kiezers worden uitgenodigd om hun stemrecht en stemplicht te vervullen op zondag 26 mei 2019 (zoals elke 5 jaar).

Het gaat om volgende verkiezingen :

 • Federaal – wetgevend niveau : de 150 afgevaardigden die deel uitmaken van de Kamer van volksvertegenwoordigers en een deel van de 50 senatoren die deel uitmaken van de Senaat
 • Regionaal niveau voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : de 89 (72 Franstalige, 17 Nederlandstalige) vertegenwoordigers in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement
 • Europees niveau : de 21 Europese parlementsleden die de Belgische vertegenwoordigers van het Europees Parlement zijn

Voorwaarden

De verkiezingen verlopen volgens een systeem van universele stemming waarvoor een principe van proportionele vertegenwoordiging wordt toegepast. Elke kiezer beschikt over één stem. De stemming is geheim en verplicht.
Belgen (min. 18 jaar) worden ambtshalve ingeschreven op de kiezerslijsten. Burgers uit de 28 landen van de Europese Unie buiten België alsook niet- Europese burgers kunnen zich inschrijven onder bepaalde voorwaarden. De inschrijving op de kiezerslijsten wordt afgesloten op 28 februari 2019.

Iedere ingeschreven kiezer dient zich naar de stembussen te begeven op 26 mei 2019 aangezien de stemming verplicht is in België.

Kiesvoorwaarden voor Belgen :

 • Belg zijn
 • De volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt
 • Ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente
 • Burger- en politieke rechten genieten

Kiesvoorwaarden voor Belgen die in het buitenland verblijven :

 • Belg zijn
 • De volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt
 • Niet uit het stemrecht ontzet zijn op 26 mei 2019
 • Ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters gehouden in een consulaire beroepspost
 • Burger- en politieke rechten genieten

Kiesvoorwaarden voor Europese burgers :

Overeenkomstig het Verdrag van Maastricht kan iedere burger van de Europese Unie die verblijft in een Lidstaat waarvan hij geen burger is het stemrecht verkrijgen (= kiezer zijn) en het verkiesbaarheidsrecht
(= kandidaat zijn) bij de gemeentelijke verkiezingen.

 • Burger zijn van een Lidstaat van de Europese Unie
 • De volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt
 • Ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters of vermeld staan in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente
 • Burger- en politieke rechten genieten
 • Zich laten inschrijven op de kiezerslijst ten laatste op 28 februari 2019, en dit zelfs indien men reeds vermeld staat op de kiezerslijst voor de verkiezing van het Europees Parlement

Een burger van een lidstaat van de Europese Unie die is ingeschreven als kiezer voor de gemeenteraadsverkiezingen wordt niet automatisch ingeschreven op de kiezerslijst voor de Europese verkiezingen. Hiervoor gelden afzonderlijke procedures.

Het inschrijvingsformulier dient te worden overhandigd aan het loket van de dienst Bevolking.

Gewestelijke verkiezingen

Op 26 mei 2019 worden de leden verkozen van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Waals Parlement, het Vlaams Parlement, het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap alsook de Belgische leden van het Europees Parlement voor een duur van 5 jaar.

 • de verkiezingen gebeuren volgens het algemeen kiesstelsel;
 • het principe van de evenredige vertegenwoordiging wordt toegepast;
 • iedere kiezer kan één stem uitbrengen;
 • de stemming is geheim;
 • de stemming is verplicht;
 •  de stemming vindt plaats in uw gemeente.

Het Brussels Parlement telt 89 zetels :

 • 72 Franstalige
 • 17 Nederlandstalige

De 17 Nederlandstalige mandatarissen hebben hetzelfde politieke gewicht als de 72 Franstalige (de regerende coalitie dient dus een meerderheid te vormen in de twee taalgroepen)

 • Het Waals Parlement telt 75 zetels (er is geen specifiek quotum voor de Duitstaligen)
 • Het Vlaams Parlement heeft zich gesplitst in de Vlaamse Gemeenschap

Federale verkiezingen

De federale staat houdt belangrijke bevoegdheden, onder meer op het vlak van buitenlandse zaken, landsverdediging, justitie, financiën, sociale zekerheid, belangrijke delen van volksgezondheid en binnenlandse zaken… De gemeenschappen en de gewesten zijn echter ook bevoegd voor buitenlandse betrekkingen in het kader van de materies die ze beheren.

Op 26 mei 2019 worden de leden verkozen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers (150 kamerleden). Wat taal betreft, is de Kamer samengesteld uit 62 Franstaligen en 88 Nederlandstaligen voor een duur van 5 jaar. de website van de Kamer : www.dekamer.be informeert over de verkiezingen, de samenstelling, de organen, de werking, de bevoegdheden en de beleidscontrole van de Kamer.
De Senaat, niet-permanent orgaan van de deelentiteiten, is samengesteld uit 60 senatoren aangeduid door de parlementsleden van de volgende Gemeenschappen en Gewesten sedert de zesde staatshervorming in 2014:

 • 29 Nederlandstaligen van het Vlaams Parlement
 • 20 Franstaligen :
  10 van het Parlement van de Federatie Wallonië-Brussel waarvan er 3 gedomicilieerd moeten zijn in Brussel
  8 van het Waals Parlement
  2 van de Franse taalgroep van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement
 • 1 Duitstalige van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap
 • 10 gecoöpteerde senatoren (op basis van de resultaten van de Kamer)

De federale uitvoerende macht wordt uitgeoefend door de federale regering. Deze bestaat uit maximum 15 ministers benoemd door de Koning.
De eerste minister eventueel uitgezonderd, is de federale regering samengesteld uit evenveel Nederlandstaligen als Franstaligen. Daar kunnen ook nog staatssecretarissen aan toegevoegd worden.

https://www.belgium.be/nl/over_belgie/overheid/federale_overheid/federal…
https://www.federale-regering.be

In geval van verhindering om gegronde reden, kunnen kiezers hun stem uitbrengen door een volmacht te geven aan een andere kiezer. is eenvoudig in te vullen en er dient alleen een attest te worden bijgevoegd.

Alle info en formulieren zijn beschikbaar op de volgende website :
https://verkiezingen.fgov.be/kiezers-wat-als-men-niet-beschikbaar-is-op-…

https://verkiezingen.fgov.be

Europese verkiezingen

België beschikt over 21 zetels voor 705 Europese parlementsleden & de Voorzitter in het Europese Parlement : 12 voor het Nederlandstalig College, 8 voor het Franstalig College en 1 voor het Duitstalig College.

Belgen die in het buitenland verblijven en ingeschreven zijn in de consulaire bevolkingsregisters moeten zich inschrijven bij hun consulaire beroepspost. U vindt hier meer informatie over op de website van de FOD Buitenlandse Zaken.

Burgers van een lidstaat van de EU die in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente zijn ingeschreven, kunnen zich inschrijven op de kiezerslijst voor de Europese verkiezingen. U vindt hier meer informatie over www.europeanelections.belgium.be. Een burger die is ingeschreven als kiezer voor de gemeenteraadsverkiezingen wordt niet automatisch ingeschreven op de kiezerslijst voor de Europese verkiezingen. Hiervoor gelden afzonderlijke procedures.

In geval van verhindering om gegronde reden, kunnen kiezers hun stem uitbrengen door een volmacht te geven aan een andere kiezer.
Op deze manier kan de volmachthebbende stemmen in naam van de volmachtgever. Een kiezer mag slechts één volmacht krijgen. De volmacht ken worden gegeven tot op de dag van de stemming en bij vakantie in het buitenland tot de dag voor de stemming. Het volmachtformulier is eenvoudig in te vullen en er dient alleen een attest te worden bijgevoegd.

Alle info en formulieren zijn beschikbaar op de volgende website : https://verkiezingen.fgov.be/kiezers-wat-als-men-niet-beschikbaar-is-op-…

In de praktijk

Waar kan je stemmen?

Het gemeentebestuur stelt 17 stembureaus ter beschikking. Op je oproepingsbrief staan het nummer van het stembureau en het adres waar je je moet aandienen vermeld:

 • Bureau 67 tot 72: gemeenteschool, ingang via de Soldatenstraat 19
 • Bureau 73 tot 78: feestzaal, Koning Albertlaan 33
 • Bureau 79 tot 83: sportcomplex, Lusthuizenstraat 1

De stembureaus zijn open van 8 uur tot 16 uur. Wie zich na het sluitingsuur in het stembureau bevindt, mag ook na 16 uur nog stemmen.

Heeft u moeilijkheden om u te verplaatsen en wenst u beroep te doen op de Bernavette ?

Neem dan telefonisch contact op met de Dienst Hulp aan Huis op het nummer 02/482 13 05 om de beschikbaarheid van de pendeldienst te verkrijgen van maandag tot vrijdag van 08u tot 16.30u voor 9 oktober 2018. Gelieve de dienst te verwittigen indien u het traject annuleert.

Vrijstelling en stemmen bij volmacht

Je kan van het stemmen worden vrijgesteld wanneer je niet bij machte bent om je om medische of beroepsredenen te verplaatsen.

Wanneer je niet zelf naar het stembureau kan komen kan je een andere kiezer volmacht geven.

De betrokken formulieren kan je gratis afhalen bij het gemeentebestuur, of downloaden via www.berchem.brussels of https://elections.fgov.be/.

Je kan een andere kiezer volmacht verlenen om in jouw naam te stemmen in onderstaande gevallen:

 • Medische, Juridische, Religieuze redenen, Beroepsredenen of Studieredenen
 • Indien je je om de ene of de andere reden in het buitenland bevindt op de dag van de verkiezingen en je je niet kan melden aan het stembureau, moet je je ten laatste twee weken voor de verkiezingsdag tot het gemeentebestuur richten.

Wie kan je een volmacht geven?

Je kan om het even welke andere kiezer een volmacht geven.

Wat moet je doen wanneer je geen oproepingsbrief hebt ontvangen?

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft tot 11 mei 2019 de tijd om de oproepingsbrieven te versturen. Wanneer je een week voor de verkiezingen je oproepingsbrief nog steeds niet hebt ontvangen of wanneer die om de een of andere reden zoek is geraakt, kan je je (nieuwe) oproepingsbrief bij het gemeentebestuur afhalen tot op de dag van de verkiezingen (het loket ‘dienst bevolking’ is op 26 mei open tot 16 uur).

Het elektronisch stemmen even uitproberen?

Als je nooit eerder elektronisch hebt gestemd, kan je terecht in het Huis van Participatie & Burgerschap (aan de Gentsesteenweg 1228 in Sint-Agatha-Berchem) waar je een en ander kan uitproberen en vertrouwd raken met die manier van stemmen. Let op: enkel na afspraak op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en op donderdag van 16.00 tot 19.00 uur vanaf 13 mei. – Tél: 02/463.03.30

Al de vragen di u zich stelt over de verkiezingen  : verkiezingen.fgov.be