Keizer Karellaan 527-559 – Afbraak gebouwen, bouwen van 3 appartementsgebouwen met commerciële ruimtes, …

gunstig advies mits voorwaarde

Het volgende project wordt aan openbaar onderzoek onderworpen:

Adres van het goed:              Keizer Karellaan 527-559  

Identiteit van de aanvrager:   Porta Agatha N.V.

Hoofdactiviteit:                       Afbraak gebouwen, bouwen van 3 appartementsgebouwen met commerciële ruimtes, 2 bouwlagen ondergrondse parking, herinrichting van de omgeving

Omtrek en zone: structurerende ruimten, gebied van gewestelijk belang

Hoofdreden van het onderzoek: afwijking op art.4 van titel I van de GSV (diepte van de bouwwerken)

algemeen voorschrift 0.5 van het GBP (Project voor bebouwing van een beplant eigendom van meer dan 3.000m²)
algemeen voorschrift 0.7 van het GBP (Voorzieningen die geen deel uitmaken van de door de bijzondere voorschriften toegestane activiteiten of wanneer de toegestane vloeroppervlakte, wordt overschreden)
Art. 126§11: SRO alleen voor afwijking op omvang, inplanting of esthetiek van de bouwwerken
24) Voorzieningen van collectief belang of van openbare diensten met een vloeroppervlakte van meer dan 1.000 m², met uitzondering van de vloeroppervlakte die eventueel wordt ingenomen door motorvoertuigen of waarvan de overdekte inrichtingen en de inrichtingen in de open lucht meer dan 5.000 m² vloeroppervlakte innemen

bijzonder voorschrift 4.2.3° van het GBP (vloeroppervlakte van groothandel gelegen tussen 500 en 2500m² en van handelszaken gelegen tussen 200m² & 1000 m²)
art. 175/15 van het BWRO: effectenrapport : garages, overdekte plaatsen waar motorvoertuigen worden geparkeerd (overdekte parkings, tentoonstellingsruimten, …) die tussen 25 en 200 voertuigen of aanhangwagens tellen  + diepteboringen, vooral boringen voor de waterbevoorrading
afwijking op art.5 van titel I van de GSV (hoogte van de voorgevel)
algemeen voorschrift 0.6 van het GBP (handelingen en werken die het binnenterrein van huizenblokken aantasten)
31) Handelsvestiging waarvan de vloeroppervlakte tussen 1.250 m² en 5.000 m² bedraagt,
algemeen voorschrift 0.12 van het GBP (volledige of gedeeltelijke wijziging van het gebruik of bestemming van een woning of afbraak van een woning)
afwijking op art.6 van titel I van de GSV (dak van een mandleig bouwwerk)

afwijking op art.3 van titel I van de GSV (vestiging van een mandelig bouwwerk §1 rooilijn §2 mandelige grens)

Het openbaar onderzoek vindt plaats van 16/05/2023 tot 14/06/2023

Tijdens de duur van het onderzoek kan het dossier online worden geraadpleegd op https://openpermits.brussels/nl/openbare_onderzoeken.

Het dossier kan tevens uitsluitend op afspraak worden geraadpleegd op:

Het Huis van de Participatie, Gentsesteenweg 1228: tel.02/563 59 03

Het gemeentebestuur, Koning Albertlaan 33: technische uitleg over het dossier kan tevens worden bekomen bij het gemeentebestuur na telefonisch afspraak op het nr. 02/563 59 25

Tijdens de hierboven vermelde duur van het onderzoek kunnen opmerkingen en klachten worden geformuleerd:

  • Schriftelijk, ter attentie van het College van Burgemeester en Schepenen op volgend adres: Koning Albertlaan 33 te 1082 Brussel
  • Per email naar volgend adres: nmebarka@berchem.brussels,
  • Mondeling, uitsluitend op afspraak, bij bovenvermeld gemeentebestuur, dat de opmerkingen en klachten overschrijft en een kopie daarvan gratis overhandigt aan de aangever

Eender wie kan in zijn opmerkingen of klachten vragen om te worden gehoord door de overlegcommissie die samenkomt op donderdag 29 juni 2023 vanaf 09:15 in het Gemeentehuis, Koning Albertlaan 33 te Sint-Agatha-Berchem.

Enkel de personen die tijdens het openbaar onderzoek uitdrukkelijk hebben verzocht om gehoord te worden, worden toegelaten tot de overlegcommissie.

In het geval van een petitie, wijkcomité of andere vereniging wordt het aantal personen dat wordt toegelaten tot de overlegcommissie beperkt tot twee per petitie, per wijkcomité of per vereniging.

De volgorde van behandeling van het dossier in de overlegcommissie wordt aangekondigd op de website van de gemeente of is 15 dagen voor de zitting van de commissie op aanvraag beschikbaar op de gemeentelijke dienst voor stedenbouw.

Gepubliceerd op:
02 mei 2023