Openbare onderzoeken

Bij een openbaar onderzoek kunnen alle betrokkenen zich informeren over de plannen en de projecten. Het openbaar onderzoek wordt gevoerd voor aflevering van bepaalde vergunningen of voor de definitieve goedkeuring van een plan. Onderzoeken worden aangekondigd via posters ter hoogte van het betrokken goed en aan de dichtstbijzijnde kruispunten, evenals op de gemeentelijke informatieborden.

Een openbaar onderzoek wordt steeds afgesloten met een vergadering van de overlegcommissie. De overlegcommissie komt ten laatste 30 dagen na afloop van het openbaar onderzoek in vergadering samen. Op de rode posters van het openbaar onderzoek staat tevens de datum vermeld waarop de overlegcommissie samenkomt.

Burgers die wensen gehoord te worden door de overlegcommissie moeten hiertoe een aanvraag indienen en kunnen hun opmerkingen en klachten via een schrijven ter kennis brengen van het College van Burgemeester en Schepenen.

Tijdens de gehele duur van een onderzoek kan het dossier online worden geraadpleegd op https://openpermits.brussels/nl/openbare_onderzoeken

Het dossier kan tevens worden geraadpleegd op:

Het Huis van de Participatie, Gentsesteenweg 1228

·Maandag, dinsdag: tussen 10u en 13u

·Donderdag tussen 14u en 19u

Het gemeentebestuur, Koning Albertlaan 33

·Woensdag tussen 9u en 12u

·Donderdag tussen 9u en 12u of tussen 19u en 20 uur (op afspraak)

Technische uitleg over het dossier kan tevens worden bekomen bij het gemeentebestuur op donderdag, of na telefonisch afspraak op het nr. 02/563 59 25.