Belasting op de agentschappen van paardenwedrennen – Hernieuwing