Sint-Agatha-Berchem is unaniem tegen het ontwerp “Good living”

beeld 4 van 5 - klik om te vergroten

Op donderdag 26 januari, tijdens de gemeenteraad, heeft Sint-Agatha-Berchem zich unaniem verzet tegen het nieuwe ontwerp “Good Living”van gewestelijke stedenbouwkundige voorschriften dat door de gewestelijke regering in eerste lezing werd aangenomen.

 Hoewel dit ontwerp positieve elementen bevat, uitte Christian Lamouline, burgemeester belast met stedenbouw, zijn ongenoegen door te wijzen op verschillende belangrijke bezwaren waaruit blijkt dat het ontwerp ongeschikt en niet toepasbaar is op Sint-Agatha-Berchem.

Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening : wat is dat ?

De Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV) legt vast hoe moet worden gebouwd. De GSV regelt de materiële bouwoperaties, met uitzondering van de bestemming en de ligging. Ze bepaalt in verschillende titels voorschriften voor het bouwvolume, de bouwhoogte en de inplanting van gebouwen, de aanleg van parkeerplaatsen, de toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit (PBM) enz.

Een unaniem negatief advies

Hoewel de initiële doelstelling van de regering lovenswaardig is, stelt dit ontwerp van regionale stedenbouwkundige verordening ons voor verschillende problemen:

  • bouwen op binnenterreinen van huizenblokken,
  • minder kwalitatieve woningen,
  • een te restrictieve wegindeling
  • minder parkeergelegenheid

In dit project worden geenszins eenvoudige regels voorgesteld. Dit zal leiden tot een inflatie van derogatieaanvragen die het werk van onze diensten zal bemoeilijken. Gezien de zeer algemene en “interpreteerbare” formulering van veel van haar artikelen, zal zij ook de deur openzetten voor een groot aantal geschillen en mogelijke beroepen.

Bouwen op binnenterreinen van huizenblokken en het verlies aan woonkwaliteit: een bedreiging voor de levenskwaliteit

Verschillende artikelen van het nieuwe ontwerp-reglement komen terug op het aanvaarden van constructies op binnenterreinen van huizenblokken. Voor de gemeente is het van essentieel belang dat het verbod op constructies op de binnenterreinen van huizenblokken gehandhaafd blijft en dat de primaire bestemming ervan, d.w.z. binnenplaats en tuin, behouden blijft, zoals nu het geval is. Het voor de hand liggende risico is het toestaan van meer verstedelijking. “Dit project zal leiden tot meer bebouwing, woningen van lagere kwaliteit, minder groen en minder levenskwaliteit in onze wijken, legt de burgemeester uit.

Bovendien is de gemeente tegen het voornemen van het project om de minimale oppervlakte van de woningen te verkleinen. Hij acht het van essentieel belang dat voldoende woonkwaliteit worden gegarandeerd met betrekking tot het potentiële aantal bewoners. Een slaapkamer van minstens 9m² in plaats van de huidige 14m² is misschien geschikt voor een stad als Tokio, maar niet voor Sint-Agatha-Berchem.

Inrichting van de wegenis: te radicaal

De nieuwe ontwerp-verordening houdt geen rekening met de omringende context en mist nuance gezien de grote stedelijke diversiteit van de regio. Zo kunnen wegen met een breedte van minder dan 6,20 m niet meer door de MIVB worden gebruikt. In Sint-Agatha-Berchem zal bus 20 niet langer gebruik kunnen maken van de Groot-Bijgaardenstraat.

Bovendien is de maatregel die stelt dat elke weg, zonder uitzondering, een volledige fietsvoorziening moet bevatten die volledig voldoet aan de bepalingen van de wegcode (en niet meer een eenvoudige wegmarkering) een dwaling en wij vinden dat deze maatregel beperkt moet worden tot wegen buiten de zone “30” of tot de routes van de Regionale Fietsroutes. De toevoeging van deze regels zal leiden tot een aanzienlijke vermindering van het parkeren in de openbare ruimte. 

Minder parkeerplaatsen is voor de gemeente niet aan de orde Een reeks bepalingen in het nieuwe ontwerp van GSV zou parkeren aan beide zijden van de weg onmogelijk maken op het merendeel van de wegen in Berchem.
Volgens de burgemeester is het essentieel dat de parkeercapaciteit van de gemeente behouden blijft: auto’s wegjagen en wegindelingen opleggen die niet voldoen aan de verwachtingen van de inwoners is een no-go! Voor een gemeente als de onze, die veel minder goed door het openbaar vervoer