Transparantie van de mandaten en de beloning van de mandatarissen

Jaarverslag

Overeenkomstig de ordonnantie aangaande de transparantie en de bezoldigingen van de mandatarissen, kunt u hier het jaarverslag vinden dat de aanwezigheden en bezoldigingen van de Gemeenteraadsleden aan de gemeentelijke vergaderingen herneemt evenals hun eventuele deelname aan reizen georganiseerd door de gemeente. De lijst van toegekende subsidies en openbare opdrachten in de gemeente vervolledigen het verslag. Ieder organisme (gemeente, OCMW, intercommunale, gemeentelijke vzw) wordt eraan gehouden zulks verslag te publiceren.

Bericht

Kadaster van de mandaten

In het kader van bereidwilligheid tot transparantie van de gemeente om de afgeleide mandaten toegekend aan de Gemeenteraadsleden via gemeentelijk besluit als bewijs te plaatsen, kunt u hier het kadaster van de mandaten van de gemeenteraadsleden.pdf vinden dat opgemaakt werd op 22 juni 2018. De afgeleide mandaten, uitgeoefend door de Burgemeester en de Schepenen komen niet in aanmerking voor eender welke bezoldiging of vergoeding. De leden van de bestuurs-, beheers- en raadsorganen van openbare organismen die genieten van bezoldigingen, voordelen van alle aard en representatiekosten gelimiteerd aan het equivalent van 120 euro bruto per zitting aan dewelke ze effectief deelgenomen hebben en zonder dat het aantal van 30 vergaderingen overschreden is, hebben recht op een bezoldiging.

Aangifte van de mandaten

Overeenkomstig de ordonnantie aangaande de transparantie en bezoldigingen van de mandatarissen, kunt u hier de individuele aangiften vinden van de leden van het College dewelke al hun mandaten hernemen maar ook de functie in elke structuur onderworpen aan de wetgeving op de openbare opdrachten en privé-activiteiten.