Zitting van de Gemeenteraad – 5 mei 2022

conseil

De volgende zitting van de Gemeenteraad vindt plaats op donderdag 5 mei 2022 om 20u in de Raadzaal (Koning Albertlaan 33).

Het gaat hier om een openbare zitting waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd.

De zitting zal ook volledig uitgezonden worden op YouTube : 1082berchem (https://www.youtube.com/channel/UCMsCzjVqrgrNcgbs0FTO7uA).

DAGORDE (.pdf)

AGENDA

SÉANCE PUBLIQUE – OPENBARE ZITTING

1. Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 31 mars 2022 – approbation
Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 31 maart 2022 – goedkeuring

BOURGMESTRE – M. LAMOULINE – BURGEMEESTER

Secrétariat et Cabinets d’Echevins – Secretariaat en Kabinetten van de Schepenen

2. Démission de son mandat de Conseiller communal de Monsieur Pierre TEMPELHOF – prise d’acte – vérification des pouvoirs de Madame Clementina ULMEANU, 3ème suppléante de la liste Open MR – prestation de serment – installation
Ontslag van zijn mandaat van Gemeenteraadslid van Mijnheer Pierre TEMPELHOF – akteneming – nazicht van de geloofsbrieven van Mevrouw Clementina ULMEANU, 3e opvolgster van de lijst Open MR – eedaflegging – installatie

3. Fixation du tableau de préséance des Conseillers communaux – modification suite à la démission de Monsieur Pierre TEMPELHOF en tant que Conseiller communal
Vaststelling van de rangorde van de Gemeenteraadsleden – wijziging ingevolge het ontslag van Mijnheer Pierre TEMPELHOF als Gemeenteraadslid

4. Commission Prévention – désignation d’un membre effectif en remplacement de Monsieur Pierre TEMPELHOF
Preventiecommissie – aanduiding van een effectief lid ter vervanging van Mijnheer Pierre TEMPELHOF

5. Association de droit publique « Les Cuisines Bruxelloises » – modification des statuts
Publiekrechtelijke vereniging « Les Cuisines Bruxelloises » – wijziging van de statuten

6. Marchés publics lancés par le Collège des Bourgmestre et Echevins en vertu de l’article 234§3 de la Nouvelle Loi Communale – communication
Overheidsopdrachten opgestart door het College van Burgemeester en Schepenen krachtens artikel 234§3 van de Nieuwe Gemeentewet – mededeling

4EME ECHEVIN – M. BEL-HOUSSEÏNE – 4E SCHEPEN

Informatique – Informatica

7. Prolongation du mandat IRISNET 2 – approbation
Verlenging van het IRISNET 2-mandaat – goedkeuring

Bâtiments – Gebouwen

8. Adhésion à la centrale d’achat de l’intercommunale Sibelga pour l’accompagnement des pouvoirs publics locaux et régionaux en vue de la rénovation énergétique de bâtiments ou du déploiement d’installations de production d’électricité verte (Programme RenoClick)
Toetreding tot de aankoopcentrale van de intercommunale Sibelga voor de begeleiding van de lokale en gewestelijke openbare besturen met het oog op de energetische renovatie van gebouwen of de implementatie van installaties voor de productie van groene stroom (Programma RenoClick)

POINTS INTRODUITS PAR DES CONSEILLERS COMMUNAUX – PUNTEN INGEDIEND DOOR GEMEETNERAADSLEDEN

9. Interpellation du 23 avril 2022 de Monsieur Geoffrey VAN HECKE, Conseiller communal, concernant le sentiment d’insécurité
Interpellatie van 23 april 2022 van Mijnheer Geoffrey VAN HECKE, Gemeenteraadslid, betreffende het gevoel van onveiligheid

Gepubliceerd op:
27 april 2022

Meer artikels ?