Agenda van de Gemeenteraad van 29 september 2016

De volgende zitting van de Gemeenteraad vindt plaats op donderdag 29 september 2016 om 20.00 uur in de Raadszaal (Koning Albertlaan 33 – 1082 Sint-Agatha-Berchem).

Het gaat hier om een openbare zitting waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd. Bijgevoegd vindt u de agenda.

 

 

 

 

AGENDA – OPENBARE ZITTING
1. Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 8 september 2016 – Goedkeuring.
2. Overheidsopdrachten opgestart door het College van Burgemeester en Schepenen krachtens artikelen.
234§3 en 236§2 van de Nieuwe Gemeentewet – Mededeling.
3. Overlegcomité tussen de Gemeente en het OCMW – Vergadering van 06.09.2016 – Proces-verbaal – Mededeling.
4. OCMW – Rekening 2015 en financieel verslag.
5. Begroting dienstjaar 2015 – Begrotingswijziging nr. 99 – Gewone en buitengewone diensten.
6. Jaarrekeningen – Dienstjaar 2015.
7. Bestemmingswijziging van leningensaldo’s voor het dienstjaar 2016.
8. Kerkfabriek van de Nationale Basiliek van het Heilig Hart – Begroting 2016 – Gunstig advies.
9. Mobiliteitscontract tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeente Sint-Agatha-Berchem – Goedkeuring.
10. Overeenkomst voor het in beheer nemen van het stuk van de gewestelijke groene wandeling en haar omgeving op het perceel 43P
dat  aan de Gemeente Sint-Agatha-Berchem toebehoort – Goedkeuring.
11. Gemeentelijke woning gelegen Gentsesteenweg 1226 – Gelijkvloers – Vermindering van de maandelijkse huurprijs.
12. Departement Interne Zaken – Dienst HRM – Aanpassing van het personeelskader.
13. Algemeen gemeentelijk Nood- en Interventieplan – Goedkeuring.
14. Intercommunale voor Teraardebestelling – Wijziging van artikels 28 en 29 van de statuten.
15. Reglement dat de voorwaarden vastlegt tot een jaarlijkse projectoproep ter financiële ondersteuning en aanmoediging van initiatieven.   van Berchemse inwoners, verenigingen en Berchemse scholen met het oog op de verbete1ing van de goede samenleving in Sint-Agatha Berchem – Goedkeuring.
16. Departement Opvoeding en Vrije Tijd – Nederlandstalig onderwijs – Beginselverklaring neutraliteit gemeentelijk onderwijs – Goedkeuring.
17. Departement Opvoeding en Vrije Tijd – Gemeentelijke basisschool – Aanpassingen schoolreglement basisonderwijs vanaf 1 september 2016.
18. Departement Opvoeding en Vrije Tijd – Gemeentelijke Franstalige basisscholen – Update van het schoolwerkplan en van het huishoudelijk reglement van de school Les Lilas.
19. Departement Opvoeding en Vrije Tijd – Franstalige Academie voor Muziek, Dans en Woordkunst ­ Update van het schoolwerkplan.
20. Departement Opvoeding en Vrije Tijd – Franstalige Kinderopvang – Wijziging van het huishoudelijk reglement van de  opvangstructuren   van de Franstalige Kinderopvang van Sint-Agatha-Berchem – Goedkeuring.

BIJKOMENDE AGENDA
Interpellatierecht van inwoners van de Gemeente – Wijkcomité Comhaire – Petitie met betrekking tot het omkeren van het éénrichtingsverkeer in de Gisseleire Versélaan.
Interpellatie van 23.09.2016 van Mevrouw Katia VAN DEN BROUCKE, Gemeenteraadslid, betreffende de aanpak om kinderarmoede tegen te gaan.
Motie van 23.09.2016 van Mijnheer Nicolas STASSEN, Gemeenteraadslid, betreffende de heropleving van het Schweitzerplein.

 

Gepubliceerd op:
22 september 2016

Meer artikels ?