Agenda van de gemeenteraad van 31 augustus, volg de live op Youtube!

De volgende zitting van de Gemeenteraad vindt plaats op 31 augustus 2020 om 20u in de Raadszaal (Koning Albertlaan 33).

Het filmpje van de zitting kan in live-uitzending, op het YouTube-kanaal 1082Berchem van de gemeente bekeken worden.

 

 

 

 

Agenda openbare zitting (.pdf versie)

 1. Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 22 juni 2020 – goedkeuring
 2. Ontslag van zijn mandaat van Gemeenteraadslid van Mijnheer Thomas VILLA – nazicht van de
  geloofsbrieven van Mevrouw Regine HEIJVAERT, 1e opvolgster van de lijst N-VA – eedaflegging –
  installatie
 3. Vaststelling van de rangorde van de Gemeenteraadsleden – wijziging ingevolge het ontslag van Mijnheer
  Thomas VILLA als Gemeenteraadslid
 4. Overheidsopdrachten opgestart door het College van Burgemeester en Schepenen krachtens artikel 234§3
  van de Nieuwe Gemeentewet – mededeling
 5. Politieverordening van de Burgemeester houdende het verplicht dragen van maskers in drukke zones –
  bekrachtiging
 6. Genomen maatregelen voor het gemeentebestuur om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te
  beperken – mededeling
 7. Maatregelen ter ondersteuning van de wekelijkse en lokale markten van Sint-Agatha-Berchem in het kader
  van de COVID-19-pandemie – afschaffing van de maandelijkse vergoeding voor de duur van de inperking
  en vrijstelling van de vergoeding voor een jaar vanaf de hervatting van de activiteiten (tot eind mei 2021) –
  goedkeuring
 8. Maatregelen ter ondersteuning van de foorkramers op de kermis van Sint-Agatha-Berchem in het kader
  van de COVID-19-pandemie – afschaffing van de vergoeding voor de foorkramers voor de kermissen van
  2021 – goedkeuring
 9. Patrimonium – verkoop van bouwgronden – twee terreinen René Comhairelaan, één terrein Soldatenstraat
  en één terrein Koning Albertlaan op de hoek van de Kattestraat en de Potaardestraat – goedkeuring van de
  procedure en de verkoopsvoorwaarden
 10. Overeenkomst tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Brussel Mobiliteit en de Gemeente Sint-
  Agatha-Berchem voor de organisatie en uitvoering van kleine infrastructuurwerken als onderdeel van het
  investeringsproject ter verbetering van de verkeersveiligheid op de gemeentelijke wegen in 2020
 11. Bijvoegsel aan de overeenkomst tussen Leefmilieu Brussel en de Gemeente Sint-Agatha-Berchem met
  betrekking tot de werken van de aanleg van de Kweeperenboomwaterweg, naar aanleiding van de
  heroriëntatie van een deel van het saldo van de subsidies – goedkeuring
 12. Departement Interne Zaken – dienst HRM – geldelijk statuut – aanpassing van titel 16 betreffende de
  kabinetspremie – goedkeuring
 13. Departement Interne Zaken – dienst HRM – aanpassing van het personeelskader – goedkeuring
 14. Gemeentelijke basisschool De Knapzak – overname van de vestigingsplaats Openveld per 1 september
  2021 door GO! Scholengroep Brussel – bekrachtiging van de principeverklaring tussen de inrichtende
  machten
 15. Gemeentelijke basisschool De Knapzak – schoolreglement basisonderwijs – aanpassingen vanaf 1
  september 2020 – goedkeuring
 16. Nederlandstalig onderwijs – mandaat aan OVSG voor de ondertekening van algemene protocollen voor de
  elektronische doorgifte van persoonsgegevens tussen instanties – goedkeuring
 17. Interpellatie van 17 augustus 2020 van Mijnheer Geoffrey Van Hecke, Gemeenteraadslid, betreffende de
  vervallen gebouwen in de Bloemkwerkersstraat

Bijkomende agenda

 1. Interpellatie van 22 augustus 2020  van Mijnheer Marc VANDE WEYER, Gemeenteraadslid, betreffende de staat van het speelplein van ’t Hof te Overbeke
Gepubliceerd op:
21 augustus 2020

Meer artikels ?