[POLITIEKE LEVEN] Agenda van de Gemeenteraad van 9 mei 2018

U wordt uitgenodigd om de vergadering (openbare zitting) van de Gemeenteraad bij te wonen die zal plaatsvinden op het Gemeentehuis in de Raadzaal op woensdag 9 mei 2018 om 20u.

OPENBARE ZITIING

Agenda :

1 / Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28 maart 2018 – Goedkeuring.
2 / Politieverordening van de Gemeenteraad – Handhaving van de veiligheid, de rust en de openbare netheid op het grondgebied van Sint-Agatha-Berchem tijdens de wereldcup voetbal 2018.
3 / Intercommunales SIBEFIN cvba – Jaarlijks verslag van de beheerder aangeduid door de Gemeente in deze intercommunales.
4 / Ordonnantie betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen – Jaarverslag 2018 (voor hetjaar 2017) – Mededeling.
5 / Overheidsopdrachten opgestart door het College van Burgemeester en Schepenen krachtens artikel 234§3 van de Nieuwe Gemeentewet- Mededeling.
6 / Overlegcomité tussen de Gemeente en het OCMW – Vergadering van 27.03.2018 – Proces-verbaal­ – Mededeling.
7 / OCMW – Rekening 2016.
8 /OCMW – Bijkomende voorlopige twaalfden voor het dienstjaar 2018.
9 / OCMW – Begroting 2018.
10 / Concessie voor de organisatie van de aperitieven van Sint-Agatha-Berchem – Ontwerp van concessieovereenkomst – Raadplegings-, inschrijvings- en gunningsmodaliteiten – Goedkeuring.
11 / Algemeen Nood- en Interventieplan (ANIP) – Levering van verschillende werkinstrumenten voorde partners, ter beschikking gesteld door het Crisiscentrum als opdrachtencentrale op het gebied van de veiligheid – Overeenkomst tussen de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken (vertegenwoordigd door het Crisiscentrum) en de Gemeente Sint-Agatha-Berchem met betrekking tot de aansluiting bij de opdrachtencentrale van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken – Goedkeuring
12 / Algemeen Nood- en Interventieplan (ANIP) – Overeenkomst met het Crisiscentrum (FOD Binnenlandse Zaken) betreffende het gebruik van BE-Alert in het kader van de opdrachtencentrale van de FOD Binnenlandse Zaken – Goedkeuring.
13 / Toekenning van een subsidie aan de VVW Archipel 19 (Franstalig Cultureel Centrum) voor de organisatie van het Visueel Festival 2018.
14 / “Commission Communale de l’Accueil (CCA)”- Activiteitenverslag 2016-2017 en Actieplan 2017-2018 – Mededeling.
15 / Departement Opvoeding en Vrije Tijd – Gemeentelijke basisschool De Knapzak – Herstructurering op 1 september 2018 – Oprichten van een niveau lager onderwijs op het tijdelijk adres Openveldstraat 110.
16 / Departement Opvoeding en Vrije Tijd – Academie voor Muziek en Woord – lnrichting van de eerste graad muziek – Aanvraag programmatie.
17 Departement Opvoeding en Vrije Tijd – Academie voor Muziek en Woord – Inrichting van de optie muziekproductie in de vierde graad – Aanvraag onderwijsbevoegdheid.
18 / Interpellatie van 23.03.2018 van Mijnheer Yonnec POLET, Gemeenteraadslid, betreffende de renovatiewerken aan de Leopold II-tunnel.
19 / Interpellatie van 23.03.2018 van Mijnheer Yonnec POLET, Gemeenteraadslid, betreffende het einde van de werken aan het stormbekken in de Broekstraat.
20 / Interpellatie van 23.03.2018 van Mijnheer Yonnec POLET, Gemeenteraadslid, betreffende de Give Box.
21 / Interpellatie van 23.03.2018 van Mevrouw Fatiha METIOUI-AMANZOU, Gemeenteraadslid, betreffende het speelplein, gesitueerd ’t Hof te Overbeke.

Aanvullende agenda:

  1. Interpellatie van  Mw Katia VAN DEN BROUCKE, Gemeenteraadslid, betreffende het autoverkeer in de Moderne Wijkstraat
  2. Interpellatie van M. Vincent LURQUIN, Gemeenteraadslid, betreffende de taferelen van het gemeentelijk leven
  3. Interpellatie van M. Yonnec POLET, Gemeenteraadslid, betreffende de financiële deelname van de Gemeente Sint-Agatha-Berchem in de “Ecole Secondaire Plurielle Karreveld”
Gepubliceerd op:
30 april 2018

Meer artikels ?