[POLITIEKE LEVEN] Gemeenteraad

De volgende zitting van de Gemeenteraad vindt plaats op donderdag 31 januari om 20.00 uur in de Raadszaal (Koning Albertlaan 33 – 1082 Sint-Agatha-Berchem).

Het gaat hier om een openbare zitting waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd

 

 

 

 

Agenda (.pdf)

 1. Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 10 december 2018 — Goedkeuring
 2. Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 13 december 2018 — Goedkeuring
 3. Ontslag van haar mandaat van Gemeenteraadslid van Mevrouw Julie WALRAVENS – Nazicht van de geloofsbrieven van Mijnheer Houari BAILICHE, le opvolger van de lijst ECOLO-GROEN – Eedaflegging – Installatie
 4. Ontslag van haar mandaat van Gemeenteraadslid van Mevrouw Christel HENDRICX – Nazicht van de geloofsbrieven van Mevrouw Mélanie VAN HOEF, 2e opvolgster van de lijst ECOLO-GROEN – Eedaflegging – Installatie
 5. Toekenning van de eretitel van Ereschepen aan Mijnheer Peter DECABOOTER
 6. Commissie voorzien op artikel 112 van de Nieuwe Gemeentewet en gelast met het jaarlijksoverhandigen aan de Gemeenteraad van een verslag over de naleving van de bepalingen aangaande de politieke tribune in het gemeentelijk informatieblad – Aanduiding van vertegenwoordigers
 7. Commissie voor de gemeentelijke toelagen en de erkenning van verenigingen – Aanduiding van vertegenwoordigers
 8. Preventiecommissie – Aanduiding van vertegenwoordigers
 9. Commission paritaire locale pour l’enseignement communal francophone de Berchem-Sainte-A gathe – Désignation des représentants et leurs suppléants au sein de la délégation du Pouvoir Organisateur
 10. Pouvoir Organisateur Pluriel asbl – Désignation de représentants a l’Assemblée générale
 11. Pouvoir Organisateur Pluriel asbl – Désignation d’administrateurs
 12. Intercommunale SIBELGA cvba – Aanduiding van één vertegenwoordiger en zijn plaatsvervanger in de Algemene Vergadering
 13. Intercommunale INTERFIN cvba – Aanduiding van één vertegenwoordiger en zijn plaatsvervanger in de Algemene Vergadering
 14. Intercommunales SIBELGA cvba en INTERFIN cvba – Aanduiding van één beheerder
 15. Intercommunale VIVAQUA cvba – Aanduiding van twee vertegenwoordigers in de Algemene Vergadering
 16. Intercommunale VIVAQUA cvba – Aanduiding van één beheerder
 17. Intercommunale voor Teraardebestelling cvba – Aanduiding van één vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering
 18. Intercommunale voor Teraardebestelling cvba – Aanduiding van één beheerder
 19. BRULABO cvba – Aanduiding van één vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering – Voordracht van één kandidaat beheerder
 20. Publiekrechtelijke vereniging “De Brusselse Keukens” – Aanduiding van één vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering/beheerder/kandidaat in het Bureau
 21. BRULOCALIS vzw — Aanduiding van één vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering
 22. BRULOCALIS vzw — Aanduiding van één beheerder
 23. Gewestelijke Intercommunale Politieschool vzw – Aanduiding van één vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering
 24. ETHIASCO cvba – Aanduding van é€n vertegenwoordiger en zijn plaatsvervanger in de Algemene Vergadering
 25. Paragewestelijke instelling Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Aanduiding van één vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering
 26. Iristeam vzw – Benoeming van één vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering/kandidaat beheerder
 27.  VALISANA vzw – Aanduiding van één beheerder
 28. Dienst Werk voor Sociale Wederaanpassing vzw – Aanduiding van één vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering
 29. Panathlon Wallonie-Bruxelles asbl — Désignation d’un représentant à l’Assemblée générale
 30. Mission locale de Molenbeek asbl – Désignation d’un représentant a l’Assemblée générale et au Conseil d’administration
 31. Conseil de l’Enseignement des Communes et des Provinces asbl – Désignation d’un représentant a l’Assemblée générale et son suppléant
 32. Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap vzw – Aanduiding van één vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering
 33. Conseil de participation pour I’enseignement francophone commun aux écoles communales primaires Les Glycines et Les Lilas – Désignation de représentants du Pouvoir Organisateur et de leurs suppléants
 34. Conseil de participation pour l’enseignement francophone commun aux écoles communales maternelles Sept Etoiles et Openveld – Désignation de représentants du Pouvoir Organisateur et de leurs suppléants
 35. Afzonderlijk Bijzonder (onderhandelings) Comité en Hoog Overlegcomité met de vakbonden van het onderwijs van de Gemeente Sint-Agatha-Berchem – Aanduiding van één vertegenwoordiger in de afvaardiging van de gemeenteoverheid
 36. Overlegcomité tussen de Gemeente en het OCMW – Aanduiding van vertegenwoordigers in de afvaardiging van de Gemeenteraad
 37. Gemeentelijk domein – Fase 2 – Perceel nr. 2 – Vervanging van de ventilatie-installaties van de polyvalente zaal en van het hoofdgebouw – Geraamd bedrag: € 311.364,52 (excl. BTW) of € 376.751,07 (21% BTWI) – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
 38. Tijdelijk gebruik van gemeentelijke gronden – Nieuwe type-overeenkomst – Goedkeuring
 39. Overeenkomst tussen Leefmilieu Brussel en de Gemeente Sint-Agatha-Berchem met betrekking tot de werken van de aanleg van de Kweeperenbeek
 40. Overeenkomst voor de terbeschikkingstelling van een gemeenschapslokaal door de CVBA “Comensia” voor de preventiedienst in het kader van de oprichting van een sociaal-educatieve eenheid – Goedkeuring
 41. Preventie Schoolverzuim 2018-2021 – Overeenkomst met betrekking tot de subsidiéring – Goedkeuring
 42. Departement Interne Zaken – Dienst HRM – Telewerk vanaf 1 februari 2019 – Goedkeuring
 43. Département Éducation et Temps Libre – Enseignement francophone – Approbation de la convention d’accompagnement et de suivi dans le cadre du dispositif de pilotage des écoles retenues dans la première phase des plans de pilotage entre l’administration communale et le CECP pour les écoles communales primaires
 44. ATL – Commission Communale de I’ Accueil (CCA) – Rapport d’ activités 2017-2018 et plan d’actions 2018-2019 – Communication
 45. Gemeentelijk reglement voor de toekenning van de titel van Ereburger van de Gemeente Sint-Agatha- Berchem – Goedkeuring
 46. Vraag van 14.01.2019 van Mijnheer Marc VANDE WEYER, Gemeenteraadslid, om een punt toe te voegen aan de dagorde van de Gemeenteraad betreffende de toekenning van de eretitel van “Ereburger van de Gemeente Sint-Agatha-Berchem” aan Mijnheer Victor WEGNEZ

Aanvullende agenda (.pdf)

47. Interpellatie van 21.01.2019 van Mijnheer Geoffrey VAN HECKE, Gemeenteraadslid, betreffende de duurzame ontwikkeling en de netheid in de Gemeente Sint-Agatha-Berchem (Aanvullend)

48. Interpellatie van 25.01.2019 van Mijnheer Vincent LURQUIN, Gemeenteraadslid, betreffende het metroproject vanaf Simonis naar Groot-Bijgaarden (Aanvullend)

49. Interpellatie van 25.01.2019 van Mijnheer Vincent LURQUIN, Gemeenteraadslid, betreffende de Preventiecommissie (Aanvullend)

50. Motie van 25.01.2019 van Mijnheer Vincent LURQUIN, Gemeenteraadslid, betreffende de uitzending door middel van videofilm van de zittingen van de Gemeenteraad (Aanvullend).

 • Begindatum
  31 januari 2019
 • Einddatum
  31 januari 2019
 • Uurrooster
  20:00 te 22:00
 • Plaatsen
  Salle du Conseil
Gepubliceerd op:
15 januari 2019