TRANSPARANTIE : PLANNEN

BIJZONDERBESTEMMINGSPLANNEN (BBP)

6 BBP’s zijn nog van toepassing op het grendgebied van Sint-Agatha-Berchem.

Deze plannen geven meestal in een graphisch document de bestemming van de panden gelegen in het gebied waarop ze betrekking hebben  graphiques en de toegestaan volumes van de gebouwen en in de schriftelijke voorschriften meer in het detail de aard van de materialen, de aanleg van de tuinzone, de dakvormen….

In overstemming met artikel 126§11 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO), kan van de voorschriften van een bijzonder bestemmingsplan worden afgeweken mits uitdrukkelijke motivering voor zover deze afwijkingen geen afbreuk doen aan de wezenlijke gegevens van het plan, waaronder de bestemmingen, en de vergunningsaanvragen voorafgaandelijk aan speciale regelen van openbaarmaking werden onderworpen.
Een afwijking met betrekking tot de plaatsing of de omvang van de bouwwerken in een gebied kan een afwijking van de bestemming van een aangrenzend gebied met zich meebrengen, in zoverre zij de wezenlijke kenmerken van het aangrenzend gebied niet in gevaar brengt.

BBP 42 – GENOT

Bestemmingsplan 

Legende

Letterlijke voorschriften

Bijlagen voorschriften

BBP 43 – HERDERIN

Bestemmingsplan

Legende 

Letterlijke voorschriften

BBP 79A – KATTEPUT

Bestemmingsplan + legende

Letterlijke voorschriften

BBP 90 – ELBERS

Bestemmingsplan + legende

Letterlijke voorschriften

BBP 95 – OUDE KERK

Bestemmingsplan + legende

Letterlijke voorschriften

BBP 96 – STADSPOORT  – EILAND 53

Bestemmingsplan + legende

Letterlijke voorschriften

VERKAVELINGEN

Deze privaatrechtelijke besluiten bepalen de gemeenschappelijke regels voor de bebouwing en gebruik van de kavels (bouwgronden) gelegen in het gebied waarop de vergunning betrekking heeft.

De verkavelingsvergunningen omvatten onder meer:

  • de gedetailleerde bestemming van de diverse gebieden, op de schaal van de percelen, en de voorschriften die daarbij gelden;
  • de voorschriften voor de inplanting en het volume van de bouwwerken (minimale insprong ten opzichte van de buren, enz.) ;
  • de voorschriften inzake de vormgeving van de bouwwerken en hun onmiddellijke omgeving (materialen, kleuren …);
  • de afmetingen en de oppervlakte (bij benadering) van de verschillende kavels.

Er kan worden afgeweken mits uitdrukkelijke motivering van de voorschriften van een verkavelingsvergunning voor zover deze afwijkingen geen afbreuk doen aan de wezenlijke gegevens van het plan, waaronder de bestemmingen, en de vergunningsaanvragen voorafgaandelijk aan speciale regelen van openbaarmaking werden onderworpen.
De verkavelingsvergunningen kunnen gewijzigd worden. Om ieders recht te vrijwaren, moet de aanvrager per aangetekend schrijven een eensluidende kopie van de aanvraag tot wijziging sturen naar alle eigenaars die de aanvraag niet mee ondertekend hebben. Als de eigenaars van meer dan een vierde van de kavels zich tegen de wijziging verzetten, dient de overheid deze te weigeren.

U kunt de verkavelingsvergunningen inkijken op de stedenbouwkundige dienst van de gemeente.

GEMEENTELIJK ONTWIKKELINGSPLAN