Zitting van de Gemeenteraad – 20 oktober 2022

De volgende zitting van de Gemeenteraad vindt plaats op donderdag 20 oktober 2022 om 20u in de Raadzaal (Koning Albertlaan 33).

Het gaat hier om een openbare zitting waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd.

De zitting zal ook volledig uitgezonden worden op YouTube : 1082berchem (https://www.youtube.com/channel/UCMsCzjVqrgrNcgbs0FTO7uA).

DAGORDE (.pdf)

AGENDA

SÉANCE PUBLIQUE – OPENBARE ZITTING

1. Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 29 septembre 2022 – approbation
Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29 september 2022 – goedkeuring

BOURGMESTRE – M. LAMOULINE – BURGEMEESTER

2. Marchés publics lancés par le Collège des Bourgmestre et Echevins en vertu de l’article 234§3 de la Nouvelle Loi Communale – communication
Overheidsopdrachten opgestart door het College van Burgemeester en Schepenen krachtens artikel 234§3 van de Nieuwe Gemeentewet – mededeling

3. Département des Affaires Internes – service GRH – recours aux services du prestataire de services de l’accord-cadre passé par la centrale d’achat du Service Fédéral des Pensions et adoption des documents relatifs à l’instauration d’une pension complémentaire des membres du personnel contractuel – approbation
Departement Interne Zaken – dienst HRM – beroep op de diensten van de dienstverlener van het raamakkoord doorgegaan via de aankoopcentrale van de Federale Overheidsdienst Pensioenen en goedkeuring van de documenten met betrekking tot de invoering van een aanvullend pensioen voor de contractuele personeelsleden – goedkeuring

4. Département des Affaires Internes – service GRH – adaptation du règlement de travail, plus précisément dans la partie 4 – horaires de travail, point B9 – horaires de la bibliothèque néerlandophone – approbation
Departement Interne Zaken – dienst HRM – aanpassing van het arbeidsreglement, meer bepaald in deel 4 – arbeidstijdregelingen, punt B9 – uurregeling in de Nederlandstalige bibliotheek – goedkeuring

5. Département des Affaires Internes – service GRH – fonctions techniques – statutarisation du personnel par mesures transitoires – approbation
Departement Interne Zaken – dienst HRM – technische functies – staturisatie van het personeel via overgangsmaatregelen – goedkeuring

6. Contrat de Quartier Durable – règlement appel à projet socio-économique – approbation
Duurzaam Wijkcontract – reglement oproep socio-economische projecten – goedkeuring

lER ECHEVIN – M. POLET – lE SCHEPEN

7. Département Education et Temps Libre – écoles communales maternelles – approbation du plan de pilotage de l’école communale maternelles Sept Etoiles

8. Département Education et Temps Libre – écoles communales maternelles – approbation du plan de pilotage de l’école communale maternelle Openveld8.

2E SCHEPEN – MEVR. VAN DEN BROUCKE – 2EME ECHEVINE

9. Departement Opvoeding en Vrije Tijd – Nederlandstalige jeugd – Organisatie van artistieke, culturele en sportieve stages gedurende de schoolvakanties in samenwerking met externe verenigingen – wijziging van het huishoudelijk reglement – goedkeuring

4EME ECHEVIN – M. BEL-HOUSSEÏNE – 4E SCHEPEN

10. Complexe sportif – rénovation des vestiaires et sanitaires – approbation de la modification des conditions (cahier spécial des charges N° DAT 2022/021)
Sportcomplex – renovatie van de kleedkamers en het sanitair – goedkeuring van de wijziging van de lastvoorwaarden (bijzonder bestek nr. DTZ 2022/021)

BIJKOMENDE DAGORDE

11. Interpellation du 14 octobre 2022 de Monsieur Vincent RIGA, Conseiller communal, concernant la politique communale et le point de vue quant au bien-être animal
Interpellatie van 14 oktober 2022 van Mijnheer Vincent RIGA, Gemeenteraadslid, betreffende het gemeentelijk beleid en standpunt aangaande dierenwelzijn

Gepubliceerd op:
12 oktober 2022

Meer artikels ?