Zitting van de Gemeenteraad – 24 juni 2021

De volgende zitting van de Gemeenteraad vindt plaats op donderdag 24 juni 2021.

De zitting zal ook via live streaming volledig uitgezonden worden op YouTube : 1082berchem (https://www.youtube.com/channel/UCMsCzjVqrgrNcgbs0FTO7uA).

Agenda:

Openbare zitting

M. Lamouline – Burgemeester – Gemeentesecretariaat

  1. Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 17 juni 2021 – goedkeuring
  2. Overheidsopdrachten opgestart door het College van Burgemeester en Schepenen krachtens artikel 234§3 van de Nieuwe Gemeentewet – mededeling
  3. Commission Communale de l’Accueil – désignation de représentants et leurs suppléants – modification suite à la démission de Monsieur Houari BAILICHE en tant que Conseiller communal
  4. Commissie voor de uitroeiing van kinderarmoede – aanduiding van een effectief lid ter vervanging van Mijnheer Houari BAILICHE
  5. Machtiging aan het College van Burgemeester en Schepenen tot bevoegdheid om subsidies toe te kennen overeenkomstig artikel 124 van de Nieuwe Gemeentewet – goedkeuring
  6. Reglement voor de erkenning van verenigingen en het toekennen van gemeentelijke toelagen – wijziging
  7. Commissie van de Gemeenteraad voor de gemeentelijke toelagen en de erkenning van verenigingen – wijziging

Financiën

8. Nazicht van de kas van de Gemeenteontvanger op 31 december 2020
9. Begroting dienstjaar 2020 – begrotingswijziging nr. 99 – gewone en buitengewone diensten – goedkeuring
10. Jaarrekeningen – dienstjaar 2020 – goedkeuring
11. Begroting dienstjaar 2021 – begrotingswijziging nr. 1 – buitengewone dienst – goedkeuring
12. Begroting dienstjaar 2021 – begrotingswijziging nr. 2 – buitengewone dienst – goedkeuring
13. Retributie voor het parkeren van een voertuig in een gereglementeerde zone “elektrisch laden” – invoering
14. Verenigde Anglicaanse Kerk Holy Trinity (Elsene) – rekening 2020 – gunstig advies

Kabinet van de Burgemeester

15. Verwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Sint-Agatha-Berchem en de GGC in het kader van de contacten die de gemeenten leggen voor de vaccinatieafspraken – goedkeuring

Human Ressources Management

16. Departement Interne Zaken – HR – aanpassing van het personeelskader – goedkeuring
17. Departement Interne Zaken – HR – personeelsstatuten – aanpassing van de aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden – goedkeuring

Public Relations – Huis van de Participatie – Handel en Feestelijkheden

18. Reglement met betrekking tot de organisatie van evenementen op de openbare ruimte evenals in de voor het publiek toegankelijke ruimten – goedkeuring
19. Gemeentereglement betreffende de premie voor de renovatie en verfraaiing van de terrassen en winkelpuien van de gelijkvloerse handelszaken – wijzigingen

Preventie

20. Contract van bruikleen – wijkantenne Beheerstraat nr. 8 te 1082 Sint-Agatha-Berchem tussen de C.V.B.A. Comensia en het gemeentebestuur van Sint-Agatha-Berchem – goedkeuring
21. Uitbreiding nr. 3 en nr. 4 van het project van de videobewakingscamera’s op het grondgebied van de gemeente Sint-Agatha-Berchem – goedkeuring van de installatieplaatsen

M. Chibani – 3e Schepen – Openbare ruimte

22. Overeenkomst betreffende het beheer van hydranten van de gemeente Sint-Agatha-Berchem door de Intercommunale VIVAQUA

M. Bel-Housseïne – Gebouwen

23. Overeenkomst voor de tijdelijke terbeschikkingstelling van gebouwen en materialen met betrekking tot de implementatie van de Nederlandstalige school vestigingsplaats Openveld in GO! Scholengroep Brussel – goedkeuring

Mevr. Vanden Bremt – 6e Schepen

24. Departement Opvoeding en Vrije Tijd – gemeentelijke basisschool – verlenging van de huidige scholengemeenschap voor de periode 2020-2026 – goedkeuring van de overeenkomst scholengemeenschap Spectrum 2020-2026 met addenda – wijziging
25. Departement Opvoeding en Vrije Tijd – gemeentelijke basisschool – bekrachtiging van de vacantverklaring en kennisgeving voor vaste benoeming in wervingsambt – toestand op 15 mei 2021
26. Departement Opvoeding en Vrije Tijd – academie voor Muziek en Woord – bekrachtiging van de vacantverklaring en kennisgeving voor vaste benoeming in wervingsambt – toestand op 15 mei 2021

Punten ingediend door Gemeenteraadsleden

27. Interpellatie van 10 juni 2021 van Mijnheer Geoffrey VAN HECKE, Gemeenteraadslid, betreffende de fietsparkings
28. Interpellatie van 10 juni 2021 van Mijnheer Geoffrey VAN HECKE, Gemeenteraadslid, betreffende de gevelversieringen

Bijkomende dagorde

29. Interpellatie van 17 juni 2021 van Mevrouw Regine HEIJVAERT, Gemeenteraadslid, betreffende de gratis opleiding voor NEET-jongeren
30. Motie van 17 juni 2021 van Mevrouw Regine HEIJVAERT, Gemeenteraadslid, betreffende het aansluiten bij het NotFound-project
31. Interpellatie van 17 juni 2021 van Mevrouw Regine HEIJVAERT, Gemeenteraadslid, betreffende de wateroverlast op de voetbalvelden van het sportcomplex Lusthuizenstraat
32. Motie van 18 juni 2021 van Mevrouwen Fatiha REZKI, Gladys KAZADI en Mélanie VAN HOEF, Gemeenteraadsleden, om het geweld aan de kaak te stellen en al het mogelijke te doen om het internationaal recht te doen naleven en vrede tussen Palestijnen en Israëli’s mogelijk te maken
33. Motie van 18 juni 2021 van Mevrouw Nathalie MAYOR, Gemeenteraadslid, betreffende de informatieplicht en de verplichting om defibrillatoren ter beschikking te stellen

Gepubliceerd op:
16 juni 2021

Meer artikels ?