Agenda van de Gemeenteraad van 30 maart

De volgende zitting van de Gemeenteraad vindt plaats op donderdag 30 maart 2017 om 20.00 uur in de Raadszaal (Koning Albertlaan 33 – 1082 Sint-Agatha-Berchem).

Het gaat hier om een openbare zitting waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd.

De agenda

 

 

 

 1. Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 7 maart 2017 – Goedkeuring
 2. Reglement van inwendige orde van de Gemeenteraad – Wijzigingen
 3. Verzoekschrift tot tussenkomst bij de Raad van State in het kader van het beroepsgeding tussen de Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gericht op de nietigverklaring van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 december 2016 tot toekenning aan de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van hun aandeel in de algemene dotatie voor 2016 en tot afhouding van een bedrag ten voordele van de Brusselse Agglomeratie en gericht op het indienen van een verzoek om schadevergoeding tot herstel
 4. Verzoekschrift tot tussenkomst bij de Raad van State in het kader van het beroepsgeding tussen de Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gericht op de nietigverklaring van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 december 2016 tot toekenning aan de gemeenten van hun aandeel in de dotatie aan de gemeenten in uitvoering van artikel 46bis van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen voor het jaar 2016 en gericht op het indienen van een verzoek om schadevergoeding tot herstel
 5. Ontslag van Mijnheer André DILLENS van zijn mandaat als OCMW-Raadslid – Afstand door Mijnheer Benoit SCHOONBROODT van zijn mandaat als OCMW-Raadslid – Afstand door Mevrouw Monique DUPONT van haar mandaat als OCMW-Raadslid – Aanvaarding van het mandaat door Mevrouw Viviane NOLLET
 6. Overheidsopdrachten opgestart door het College van Burgemeester en Schepenen krachtens artikelen 234§3 en 236§2 van de Nieuwe Gemeentewet – Mededeling
 7. Intercommunales SIBELGA en INTERFIN cvba – Jaarlijks verslag van de beheerder aangeduid door de Gemeente in deze intercommunales
 8. Intercommunale HYDROBRU – Jaarlijks verslag van de beheerder aangeduid door de Gemeente in de intercommunale
 9. Intercommunale voor Teraardebestelling cvba – Jaarlijks verslag van de beheerder aangeduid door de Gemeente in de Intercommunale
 10. Intercommunale voor Teraardebestelling cvba – Ontslag van Mijnheer Ndongo DIOP als beheerder – Benoeming van één beheerder
 11. TRANSIT vzw – Toetreding – Burgemeester als lid van rechtswege
 12. Gemeenschappelijk informaticastuurplan van de Gemeente en het OCMW
 13. Begroting dienstjaar 2017 – Begrotingswijziging nr. 1 – Buitengewone dienst
 14. Overeenkomst 2016 betreffende de versterking van de middelen voor de OCMW’s
 15. Overeenkomst met als doel het beheer van de financiële stromen tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de gemeenten te optimaliseren
 16. Actieplan Carsharing – Driedelige overeenkomst Gemeente Sint-Agatha-Berchem, Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de vennootschap Optimobil N.V. (CAMBIO) – Goedkeuring
 17. Actieplan Carsharing – Driedelige overeenkomst Gemeente Sint-Agatha-Berchem, Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de vennootschap Ubeeqo Belgium – Goedkeuring
 18. Tijdelijke bezetting van een perceel van een gemeentelijk terrein voor het plaatsen van een bijenhuis met drie bijenkasten – Goedkeuring van het ontwerp van overeenkomst
 19. Departement Interne Zaken – Dienst HRM – Administratief statuut – Ontwerp van artikel 121bis – Aanvraag voor indiensthouding na de leeftijd van 65 jaar – Goedkeuring
 20. Departement Interne Zaken – Dienst HRM – Aanpassing van het personeelskader
 21. Departement Interne Zaken – Dienst HRM – Vormingsplan 2017 – Goedkeuring
 22. Reglement van de Adviesraad voor de sport – Wijziging
 23. Gemeentelijke Internationale Samenwerking – Programma 2017-2021 – Specifieke samenwerkingsovereenkomst tussen de Gemeente Sint-Agatha-Berchem en de VSGB-BRULOCALIS – Goedkeuring
 24. Gemeentelijke Internationale Samenwerking – Programma 2017-2021 – Specifieke partnerschapsovereenkomst tussen de Gemeente Sint-Agatha-Berchem en de Gemeente Grand-Dakar (Senegal) – Goedkeuring
 25. Departement Algemene Zaken – Dienst Public Relations – Huis van Burgerschap – Handel en Festiviteiten – Nieuw reglement betreffende de organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten – Goedkeuring
 26. Departement Algemene Zaken – Dienst Public Relations – Huis van Burgerschap – Handel en Festiviteiten – Wekelijkse “terroir” markt – Ontwerp van concessieovereenkomst – Raadplegings-, inschrijvings- en aanduidingsmodaliteiten – Goedkeuring
 27. Departement Opvoeding en Vrije Tijd – Jeugddienst – Reglement betreffende de toekenning van een aanwervingspremie aan bedrijven in het kader van het project “Job Jump” – Goedkeuring
 28. Departement Opvoeding en Vrije Tijd – Franstalige Jeugd – Handvest “Berchem-Sainte-Agathe, Commune Jeunes Admis” – Wijziging van de partners – Goedkeuring
 29. Departement Opvoeding en Vrije Tijd – Gemeentelijk onderwijs – Reglement van inwendige orde van de Participatieraad voor het gemeentelijk Franstalig kleuteronderwijs – Goedkeuring
 30. Departement Opvoeding en Vrije Tijd – Gemeentelijk onderwijs – Reglement van inwendige orde van de Participatieraad voor het gemeentelijk Franstalig lager onderwijs – Goedkeuring
 31. Departement Opvoeding en Vrije Tijd – Gemeentelijke basisschool – “Werkwijze bij definitieve uitsluitingen in het basisonderwijs Brussel” en het bijhorende schema voor de scholen inzake de procedure na definitieve uitsluitingen – Goedkeuring
 32. Departement Opvoeding en Vrije Tijd – Gemeentelijke basisschool – Bekrachtiging van de vacantverklaring en kennisgeving voor vaste benoeming in wervingsambt – Toestand op 1 maart 2017

De bijkomende agenda

 1. Interpellatie van Mw Katia Van Den Broucke bettreffende de opruimingswerken van het terrein aan de Groendreef voor het aanleggen van moestuintjes
 2. Interpellatie van Mw Katia Van Den Broucke bettreffende het uitblijven van het jaarlijks rapport van de Adviesraad voor de gelijkheid tussen vrouwen en mannen  en het annuleren van de ontmoetings-en debatavond rond het thema “Mon corps m’appartient” van 22 maart 2017.
Gepubliceerd op:
23 maart 2017

Meer artikels ?