Agenda van de Gemeenteraad van 4 mei 2017

De volgende zitting van de Gemeenteraad vindt plaats op donderdag 4 mei 2017 om 20.00 uur in de Raadszaal (Koning Albertlaan 33 – 1082 Sint-Agatha-Berchem).

Het gaat hier om een openbare zitting waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd.

 

 

 

 

 

Agenda (Openbare zitting) :

 1. Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30 maart 2017 – Goedkeuring
 2. Overheidsopdrachten opgestart door het College van Burgemeester en Schepenen krachtens artikelen 234§3 en 236§2 van de Nieuwe Gemeentewet – Mededeling
 3. Ordonnantie betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen – Jaarverslag 2016 – Mededeling
 4. Opdracht van diensten – Afsluiten van leningen voor de financiering van de buitengewone dienst voor de Gemeente en het OCMW voor het dienstjaar 2017 – Geraamd bedrag: € 265.725,63 incl. BTW ­ Goedkeuring van het bijzonder bestek en van de aankondiging van de opdracht
 5. Bijzonder politiereglement betreffende overlast in het openbaar vervoer
 6. Dienstconcessie voor de uitbating en het beheer van de nieuwe wekelijkse “terroir” markt op het Kerkplein te Sint-Agatha-Berchem – Oproep tot kandidaatstelling – Aanduiding van een concessiehouder
 7. Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van Sint-Agatha-Berchem vzw – Toewijzing aan de Algemene Vergadering en aan de Raad van Bestuur van het lid van het College gelast met Tewerkstelling als lid met raadgevende stem
 8. “Panathlon Wallonie-Bruxelles asbl” – Wijziging van de statute – Mededeling
 9. Brieven van het Centrum voor Informatica van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (CIBG) van 28 en 29 november 2016 – Mobiele telefonie – Lichting van de optie “Unified Communications” van de cvba Irisnet
 10. Toetreding tot de opdrachtencentrale en tot de aankoopcentrale van de vzw GIAL voor de aankoop van leveringen (informaticamateriaal en software) voor het jaar 2017
 11. Departement Opvoeding en Vrije Tijd – Jeugddienst- Samenwerkingsovereenkomst tussen de Gemeente Sint-Agatha-Berchem, het Franstalig cultureel centrum “Le Fourquet”, het Gemeenschapscentrum “De Kroon” en de VZW SchweitZ’Air voor de organisatie van een muziekfestival op zaterdag 17 juni 2017 – Toekenning van een toelage aan de VZW SchweitZ’Air – Goedkeuring
 12. Departement Opvoeding en Vrije Tijd – Academie voor muziek en word – Bekrachtiging van de vacantverklaring en kennisgeving voor vaste benoeming in wervingsambt- Toestand op 1 maart 2017

Bijkomende agenda :

 1. Interpellatie van dhr Stassen betreffende de vraag tot opname van de wijk Schweitzerplein en Gentsesteenweg in een project van Duurzaam Wijkcontract en van economisch-commerciële herstructurering.
Gepubliceerd op:
26 april 2017

Meer artikels ?