Agenda van de gemeenteraad van 7 september 2017

OPENBARE ZITTING

Openbare agenda

1/ Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 31 augustus 2017 – Goedkeuring

2/ Overeenkomst tussen de gemeente Sint-Agatha-Berchem en de gemeente Grand-Dakar met betrekking tot het project “Sanering van de wijk Taiba (Grand-Dakar) met de overkapping van kanaal IV (fasen A en B)

3/ VIVAQUA –  Aanduiding van één kandidaat beheerder – Goedkeuring

4/ Overheidsopdrachten opgestart door het College van Burgemeester en Schepenen sinds 30.06.2017 krachtens artikelen 234§3 van de Nieuwe Gemeentewet – Mededeling

5/ Overheidsopdrachten opgestart door het College van Burgemeester en Schepenen sinds 30.06.2017 krachtens artikelen 234§3 van de Nieuwe Gemeentewet – Bijvoeging – Mededeling

6/ Delegatie aan het College van Burgemeester en Schepenen, aan de Gemeentesecretaris en aan de Gemeenteontvanger van de bevoegdheid om de wijze van gunnen van overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten te bepalen en de voorwaarden ervan vast te leggen voor de uitgaven met betrekking tot de gewone begroting en voor opdrachten gebaseerd op een raamovereenkomst conform artikel 234§4 en §5 van de Nieuwe Gemeentewet

7/ Gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 20 juli 2017 tot vaststelling van de regels voor de verdeling van de algemene dotatie aan de gemeenten en de OCMW’s van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vanaf het jaar 2017 – Beroep tot vernietiging bij het Grondwettelijk Hof

8/ Conventie tussen het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën en de gemeente van Sint-Agatha-Berchem in het kader aan het Fonds toevertrouwde opdrachten

9/ Kerkfabriek Sint-Agatha – Rekening dienstjaar 2016

10/ Ontwerpovereenkomst tussen de Gemeente Sint-Agatha-Berchem en de Politiezone Brussel-West voor de gratis terbeschikkingstelling van een onroerend goed, het politiecommissariaat, gelegen Alcyonsstraat 15, vermeld als perceel 1 en sub-perceel lB in het ontwerp van basisakte van het gebouw – Goedkeuring

Bijkomende agenda

1/ Interpellatierecht van inwoners van de Gemeente – Reisweg van bus 20

2/ Interpellatie van Mw Katia VAN DEN BROUCKE, Gemeenteraadslid, betreffende het overschakelen op duurzame energie en het plaatsen van zonnepanelen

3/ Mondelinge vraag van M. Luc Demullier, Gemeenteraadslid betreffende een incident met een kermisattractie in de Grand-Halleuxstraat tijdens de recentste kermisperiode.

Gepubliceerd op:
30 augustus 2017

Meer artikels ?