[FINANCÏEN] De gemeente staat voor nieuwe lasten maar wil een kwaliteitsservice aan de Berchemnaren garanderen

Een gemeente werkt dankzij de middelen die worden gegenereerd door de PB (personenbelasting), de OV (onroerende voorheffing), de ADG1 (algemene dotatie aan de gemeenten) en daarnaast door lokale belastingen.

In de zitting van 13 december jl. heeft de gemeenteraad – zoals elk jaar – de vernieuwing van bestaande belastingen goedgekeurd. Algemeen kan gesteld worden dat het automatische jaarlijkse indexeringspercentage voor belastingen daalt van 2% naar 1,8% waardoor de belastingen vanaf 2019 tot 2021 langzamer zullen stijgen dan tijdens de vorige zittingsperiode.

Er zijn echter twee uitzonderingen met betrekking tot de opcentiemen² op de OV die niet zijn veranderd gedurende 10 jaar en de PB, tegen hetzelfde tarief gedurende 14 jaar.

De opcentiemen voor de PB (d.w.z. de loonbelasting) dalen van 7% tot 6,8% en de opcentiemen voor de OV stijgen van 2750 tot 3190 (en dit op 70% van het kadastraal inkomen dus in feite, 11% toename). Dit nieuwe cijfer plaatst ons in het gemiddelde van de naburige gemeenten zoals aangegeven in de tabel hieronder.

Ganshoren Koekelberg Sint-Agatha-Berchem Jette Sint-Jans-Molenbeek
Opcentiemen OV 2990 3090 3190 3290 3350
Opcentiemen PB 7 6 6,8 7 6,3

Concreet zal deze stijging voor de eigenaars een gemiddelde verhoging betekenen van 5 tot €20 per maand (of een toename van ongeveer 11% van de onroerende voorheffing), afhankelijk van de woning.

De korting voor kinderen ten laste blijft uiteraard van toepassing. De effecten van deze “gemeentelijke tax-shift” ³ vertegenwoordigen extra inkomsten van ongeveer € 1.400.000, hetgeen helaas nog steeds onvoldoende is om de uitdagingen aan te kunnen.

Er dringt zich een herfinanciering op om de volgende redenen:

De toename van de bevolking (18.500 inwoners in 1998 tot 25.000 in 2018) heeft geresulteerd in de behoefte om nieuwe gemeentelijke infrastructuren te creëren (kinderopvang, scholen, sport- en recreatievoorzieningen, mobiliteitsuitrusting, nieuw woonzorgcentrum …) waarvan een groot deel ten koste van de gemeente blijft. Ondanks jarenlang zorgvuldig en voorzichtig beheer verslechtert de situatie door externe factoren.

 Inderdaad, verschillende vaste kosten zijn gestegen:

  • De federale tax-shift zal voor de gemeente resulteren in een cumulatief verlies van gemeentelijke inkomsten van meer dan 2,3 miljoen euro tot in 2021 (verlies van +/- 800.000 € / jaar)
  • De beslissing van de federale regering om bepaalde mensen uit te sluiten van werkloosheid, die vervolgens om hulp van het OCMW zullen verzoeken, brengt voor de gemeente een extra jaarlijkse uitgave van € 1 miljoen met zich mee
  • De bedrijfskosten (elektriciteit, gas, diverse benodigdheden, enz.) zijn ook onderworpen aan een jaarlijkse stijging van 1,8% als gevolg van de inflatie
  • We worden geconfronteerd met een jaarlijkse automatische toename van 1,3% als gevolg van de evolutie van de salarisschalen van het gemeentepersoneel.

Maak de rekening… alleen al door het berekenen van de jaarlijkse uitgaven en de inkomstenderving, komt men aan een tekort van 3.000.000 € per jaar. Met een budget van + / – 42.000.000,00.

De gemeente Sint-Agatha-Berchem (zoals andere gemeenten in Brussel) moet een structureel onevenwicht tussen inkomsten en uitgaven onder ogen zien. Deze onevenwichtigheid is met name te wijten aan de lage algemene dotatie aan de gemeenten (2). Ondanks de investeringen die we in de vorige legislatuur hebben gedaan zijn we erin geslaagd onze schuldenlast te verminderen. Bovendien zijn onze personeelskosten lager omdat de verhouding van het aantal ambtenaren / aantal inwoners tot de laagste in het Gewest is (250 gemeenteambtenaren voor 25000 inwoners). Dit betekent dat het personeel zware taken op zich neemt.

Verminderde last voor de gezinnen en ontradende belastingen voor nalatige eigenaars.

Om deze last voor jonge nieuwe eigenaars te verlichten, zal het College in het kader van het opstellen van de begroting 2019/2021 de mogelijkheid bestuderen om de premie “Jonge gezinnen” en de ondersteuning van eenoudergezinnen (met 1 kind) te verhogen, waardoor het gemeentelijke deel van de onroerende voorheffing kan worden terugbetaald.

Om de lasten voor werknemers te verlichten, zal het College de personenbelasting van 7 naar 6,8% verlagen.

Noteer ook de verhoging van de belasting op de tweede verblijven (de belasting voor de huisvesting van een student verandert niet) en de verhoging van drie belastingen om de strijd aan te gaan tegen verlaten terreinen, leegstaande en/of ongezonde woningen en leegstaande handelszaken.

Dit zijn de ontradende belastingen die alleen de nalatige eigenaren treffen en die huisvesting en bedrijven willen ondersteunen.

Een hoogwaardige service en kwalitatieve infrastructuren garanderen

Deze beslissingen zijn moeilijk maar essentieel voor onze gemeente. Ze zijn gericht op het in evenwicht brengen van een, onder spanning staande, gemeentelijke begroting en het handhaven van een hoog niveau van dienstverlening aan de inwoners. Onze kinderdagverblijven, onze scholen, onze parken, onze sportcomplexen, onze sociale diensten, onze preventie en onze politie moeten kunnen genieten van de mogelijkheid aan personeel en werkingsmiddelen om de dienst aan de Berchemse burger te behouden en te verbeteren.

 (1) ADG: Algemene dotatie van gemeenten: elk jaar geeft de gewestelijke begroting een algemene dotatie voor elke gemeente en elk OCMW. Het toegekende bedrag hangt af van criteria op basis van de criteria van elke gemeente (oppervlakte, groei en bevolkingsdichtheid, aantal plaatsen in kinderdagverblijven…)

(2) Opcentiemen: de gemeenten zijn gemachtigd om “opcentiemen” in te voeren op het gebied van de personenbelasting (aanvulling op de federale belasting op inkomen uit arbeid) en onroerende voorheffing (aanvulling op de gewestelijke belasting die elke eigenaar van een onroerend goed jaarlijks moet betalen).

(3) Tax-shift: een tax shift is een verandering in de wijze waarop een overheid belasting heft. Bij het doorvoeren van een tax shift worden een of meerdere belastingen geëlimineerd of verlaagd, en andere verhoogd, terwijl de totale ontvangsten ongeveer gelijk blijven.

Gepubliceerd op:
25 januari 2019

Meer artikels ?