Zitting van de Gemeenteraad – 29 juni 2023

De volgende zitting van de Gemeenteraad vindt plaats op donderdag 29 juni 2023 om 20u in de Raadzaal (Koning Albertlaan 33).

Het gaat hier om een openbare zitting waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd.

De zitting zal ook volledig uitgezonden worden op YouTube : 1082berchem (https://www.youtube.com/channel/UCMsCzjVqrgrNcgbs0FTO7uA).

Dagordre (.pdf)

AANVULLENDE AGENDA (PDF)

OPENBARE ZITTING

1. Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 1 juni 2023 – goedkeuring

2. Overheidsopdrachten opgestart door het College van Burgemeester en Schepenen krachtens artikel
234§3 van de Nieuwe Gemeentewet – mededeling

BURGEMEESTER – M. LAMOULINE

3. Overlegcomité tussen de gemeente en het OCMW – vergadering van 22 mei 2023 – proces-verbaal –
mededeling

4. OCMW – rekeningen 2022

5. OCMW – begrotingswijziging nr 2 van het jaar 2023

6. Gemeentelijk reglement betreffende het parkeren op de openbare ruimte van voertuigen die vallen
onder de Ordonnantie van 29 november 2018 betreffende het delen van fietsen – wijziging

7. Aanpassing van het personeelskader – goedkeuring

8. Toekenning van een uitzonderlijke subsidie aan het personeel van kinderopvangcentra in de vorm van een ecoin de vorm van een ecocheque – goedkeuring

1E SCHEPEN – M. POLET

9. Project voor Sociale cohesie Hunderenveld – aanhangsel bij de raamovereenkomst 2021-2025 –
goedkeuring

10. Commissie voor de uitroeiing van kinderarmoede – activiteitenverslag 2021-2023 – mededeling

11. Departement Opvoeding en Vrije Tijd – wijziging van het reglement van inwendige orde voor de
buitenschoolse opvang van de kinderen van de gemeentelijke basisschool De Knapzak – goedkeuring

2E SCHEPEN – MEVR. VAN DEN BROUCKE

12. Bijvoegsel aan de overeenkomst tussen Leefmilieu Brussel en de gemeente Sint-Agatha-Berchem met
betrekking tot de studie voor de herinrichting van de oude begraafplaats tot een openbaar Zen park –
goedkeuring

3E SCHEPEN – M. CHIBANI

13. Groot-Bijgaardenstraat – aanleg van een speelplein – lastvoorwaarden en gunningswijze –
goedkeuring

14. Park Pirsoul – herinrichting van een speelplein – lastvoorwaarden en gunningswijze – goedkeuring

15. Overeenkomst voor de aansluiting bij de opdrachtencentrale van Leefmilieu Brussel voor de levering
van duurzame kantoor- en papierbenodigdheden – goedkeuring

4E SCHEPEN – M. BEL-HOUSSEINE

16. Algemeen onderhoud van HVAC-installaties en -apparatuur, onderhoud van pompen en reiniging van
stortplaatsen, sanitaire voorzieningen en regenwaterafvoeren – raamovereenkomst gedurende 3 jaar
(2023-2025) – lastvoorwaarden en gunningswijze – goedkeuring

17. Verzoek om toe te treden tot IRISnet 3 – goedkeuring

5E SCHEPEN – M. WAUTHIER

18. “Autoloze dag van 17 september 2023” – akkoord van de Conferentie van Burgemeesters –
goedkeuring

19. Lokaal Mobiliteitscontract Berchem-West – Overeenkomst met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
voor de aanwerving door de gemeente van 1 VTE voor de opvolging van de communicatie en
participatie rond het LMC voor een periode van twee jaar – goedkeuring

20. Franstalige Cultuur – CC Archipel 19 – aanvraag tot hernieuwing van erkenning in het kader van het
decreet van 21 november 2013 betreffende culturele centra en ontwerp van programmaovereenkomst
2025-2029 – goedkeuring

PUNT INGEDIEND DOOR EEN GEMEENTERAADSLID

21. Interpellatie van 20 juni 2023 van Mijnheer Geoffrey VAN HECKE, Gemeenteraadslid, betreffende
de wegenrenovatie (Aanvullend)

Gepubliceerd op:
21 juni 2023

Meer artikels ?