Gemeentebegroting 2021

Een moeilijk begrotingsevenwicht maar een ambitieus beleidsprogramma

 

Een steeds moeilijkere evenwichtsoefening, niet in het minst door corona

 

De begrotingsopmaak van dit jaar is – andermaal – allesbehalve een koud kunstje; de gemeente Sint-Agatha-Berchem kijkt aan tegen een bijzonder hachelijke situatie. Om, met oog voor realiteit en vooral voor corona, een begroting op te stellen die berust op een langetermijnvisie heeft het College de nodige creativiteit aan de dag moeten leggen en zich verregaand moeten engageren.

 

Meer dan tekenend voor dienstjaar 2020 waren de uitgaven om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. De evolutie van het aantal besmettingen laat er geen twijfel over bestaan: we zullen de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus in 2021 moeten doorzetten om de noden van inwoners, maar ook handelaars en maatschappelijke en culturele actoren zo goed mogelijk te lenigen.

 

We houden dus vast aan de verbintenis die in 2020 werd aangegaan om de OCMW-teams te versterken met 2 maatschappelijk werkers en in 2021 wordt specifieke financiële steun toegekend om de gevolgen van COVID op te vangen en de uitvoering mogelijk te maken van een specifiek steunplan dat toegankelijk is voor elke persoon die financieel verlies heeft geleden in verband met het coronavirus.

 

 

Een meer aangename, veilige, schone, groene, rustige en gezellige leefomgeving

Gelet op de gevolgen van de coronacrisis voor heel wat inwoners besliste het College om de burger fiscaal te ontzien.

Dat betekent dat er geen stijging komt van de PB of van de roerende voorheffing.

 

Veeleer dan de belastingen voor alle inwoners te verhogen kiezen we voor meer ontvangsten uit taksen op voorzieningen die de levenskwaliteit verhogen. De maatregelen zullen dan ook naadloos aansluiten bij het Klimaatplan en bij het Gemeentelijk Ontwikkelingsplan; twee thema’s waarop het gemeentebestuur in 2021 volop zal inzetten.

 

Voor de handelaars – handelscheques en verdere vrijstelling.

 

In 2021 zullen we ook de plaatselijke handelaars taksen besparen. Overtuigd van hun essentiële maatschappelijke rol willen we de lokale handelaars verder ondersteunen met handelscheques en de vrijstelling van belasting op kleine handelsruimten.

 

Een langetermijnvisie rond 3 belangrijke pijlers

 

Het College buigt zich verder over de doorvoering van maatregelen met een impact op lange termijn die van Sint-Agatha-Berchem een aangename, veilige, schone, groene, rustige en gezellige gemeente zullen maken. 3 pijlers krijgen daarbij alle aandacht: veiligheid, netheid en een verbetering van de openbare ruimte.

 

Inzake veiligheid zullen we ons preventiebeleid verder uitwerken. We blijven onze steun toezeggen aan de Buurtinformatienetwerken (de wijk Wilder en Zavelenberg krijgen er een nieuw BIN bij) en het College zette het licht op groen voor de aankoop van extra en betere bewakingscamera’s.

 

In het kader van de openbare netheid vestigen we de aandacht op de aankoop van een elektrische veegmachine en een elektrische vrachtwagen, op de installatie van bollen waar inwoners gebruikte voedingsolie kunnen achterlaten en op de installatie van een (gemeentelijk, of voor de Berchemnaren toegankelijk) containerpark.

 

Ook de verbetering van de openbare ruimte blijft een hoeksteen binnen ons beleid ten dienste van de inwoners. Daarin komen verschillende grote projecten aan bod. Een van de grote uitdagingen wordt het Gemeentelijk Ontwikkelingsplan dat we in 2021 willen ontvouwen (het huidige GOP dateert van een twintigtal jaar geleden).

Het Klimaatplan dat door de coronacrisis dit jaar achterstand opliep, wordt voortgezet. We hopen het Plan in 2021 te kunnen uitrollen.

De gemeente stelde zich bij het Brussels Gewest kandidaat voor een subsidie voor het uitvouwen van een Duurzame Wijkcontract voor de Moderne Wijk.

Op het vlak van mobiliteit voeren we in 2021 het project Stad 30 in, waarbij de snelheid (vrijwel algemeen) wordt beperkt tot 30 km/u; dat moet de buurten ontlasten, de kans op ongevallen drukken en de leefruimte voor iedereen een stuk aangenamer maken. Die maatregel moet worden geschraagd door verscherpte snelheidscontroles; speciaal daarvoor stellen we de aankoop van controleradars in het vooruitzicht.

Tot slot willen we tegen de lente van 2021 de blauwe zone tot het volledige grondgebied uitbreiden.

 

Die maatregelen en doelstellingen zijn slechts een greep uit het aanbod dat ook initiatieven voorziet voor stedenbouw, onderwijs, jeugd, kinderopvang of cultuur. Het spreekt voor zich dat we hier later op terugkomen.

 

Begroting 2021 – de cijfers

 

Onze gewone begroting breekt voor het eerst door de grens van 50 miljoen euro. De coronacrisis en de uitgaven in het kielzog daarvan buiten beschouwing gelaten (aankoop van mondmaskers en materiaal, ontsmetten van crèches en scholen, dotaties voor OCMW en politie, personeelskosten) vertoont de begroting een fragiel overschot van 2.000 euro. Verrekenen we al die maatregelen in de strijd tegen de gezondheidscrisis wel, dan loopt het deficit op tot een slordige 750.000 euro.

De buitengewone begroting komt uit op om en bij de 9 miljoen euro; uitgaven en inkomsten vertonen daarin een evenwichtige verdeling.

 

Tot de externe factoren die de begroting beïnvloeden, behoort de Algemene Dotatie aan de Gemeenten (ADG) die het Gewest ons toekent. Die wordt berekend volgens een verdeelsleutel die voor Sint-Agatha-Berchem niet bepaald gunstig is. We roepen het Gewest op om deze verdeelsleutel nader te bekijken zodat we op een billijkere behandeling kunnen rekenen.

 

Daadkracht ondanks de moeilijkheden

 

Tot besluit kunnen we stellen dat de moeilijke situatie ons niet belet om op tal van domeinen een daadkrachtig beleid te voeren. Meer dan ooit moeten we toezien op een gezond beheer van de gemeentelijke financiën, bijsturen en ons zelf continu opnieuw uitvinden om de diensten aan de Berchemnaren verder uit te breiden.

Gepubliceerd op:
31 december 2020

Meer artikels ?