Gemeenteraad van 5 september 2019

De volgende zitting van de Gemeenteraad vindt plaats op donderdag 5 september 2019 om 20.00 uur in de Raadszaal (Koning Albertlaan 33 – 1082 Sint-Agatha-Berchem).

Het gaat hier om een openbare zitting waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd. Bijgevoegd vindt u de agenda.

Agenda – Openbare zitting

1. Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27 juni 2019 – goedkeuring.

2. OCMW – rekening 2018.

3. OCMW – dienstjaar 2019 – begrotingswijziging nr. 1 – goedkeuring.

4. Kerkfabriek van de Nationale Basiliek van het Heilig Hart – begroting 2020 – gunstig advies.

5. Overheidsopdrachten opgestart door het College van Burgemeester en Schepenen krachtens artikel 234§3 van de Nieuwe Gemeentewet – mededeling.

6. Onderhandse aankoop van een deel van het perceel21003A0265/00_00 gesitueerd Zevensterrenstraat te Sint-Agatha-Berchem in het kader van de toekenning van een lening van het Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën – goedkeuring.

7. Overeenkomst voor de tijdelijke terbeschikkingstelling van een gemeentelijk lokaal ais opslagplaats voor de vzw SchweitZ’Air  – goedkeuring.

8. Terbeschikkingstelling van de refter van de centrale school, eenmaal per jaar, voor de organisatie van een ontbijt van de eerlijke handel – goedkeuring.

9. Intercommunale voor Teraardebestelling cvba – jaarverslag van de beheerder aangeduid door de Gemeente in de Intercommunale – mededeling.

10. Instellen van een rechtsprocedure voor het Franstalig Brussels Hof van Beroep om beroep aan te tekenen tegen de uitspraak van 5 juni 2019 door de Franstalige Rechtbank van Eerste Aanleg Brussel betreffende het terugbetalingsdossier van de taalpremies door de Belgische Staat – goedkeuring.

11. Instellen van een rechtsprocedure voor de Raad van State met als doel de annulatie van het Koninklijk Besluit van 2 mei 2019 tot toekenning van subsidies voor de financiering van taalpremies betaald in 2015 door de Brusselse instellingen en diensten – toelating.

12. Ecole communale primaire Les Lilas – appel à candidatures pour une désignation à titre temporaire pour une durée supérieure à quinze semaines à partir du 1er décembre 2019 dans la fonction de direction de l’école communale primaire Les Lilas.

13. Ecole communale primaire Les Lilas – contractualisation du Plan de Pilotage de l’école communale primaire Les Lilas et commentaires généraux de la Déléguée au Contrat d’Objectifs – prise d’acte.

14. Ecole communale primaire Les Glycines – contractualisation du Plan de Pilotage de l’école communale primaire Les Glycines et commentaires généraux de la Déléguée au Contrat d’Objectifs – prise d’acte.

15. Gemeentelijke basisschool De Knapzak – schoolreglement basisonderwijs – aanpassingen vanaf 1 september 2019 – goedkeuring.

16. Interpellatie van 20.08.2019 van Mevrouw Laila BOUGMAR en Mijnheer Marc VANDE WEYER, Gemeenteraadsleden, betreffende de autoverkeer in de wijk van de Cité Moderne.

Bijkomende agenda

17. Interpellatie van Mijnheer Geoffrey VAN HECKE, Gemeenteraadslid, betreffende het ecologische voetafdruk door de verkoop van gemeentelijke terreinen.

18. Interpellatie van Mijnheer Pierre TEMPELHOF, Gemeenteraadslid, betreffende sluikstorten in de Groot-Bijgaardenstraat.

 

Gepubliceerd op:
28 augustus 2019

Meer artikels ?