[POLITIEKE LEVEN] – Agenda van de Gemeenteraad van 13 december 2018

De volgende zitting van de Gemeenteraad vindt plaats op donderdag 13 december 2018 om 20.00 uur in de Raadszaal (Koning Albertlaan 33 – 1082 Sint-Agatha-Berchem).

Het gaat hier om een openbare zitting waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd. Bijgevoegd vindt u de agenda.

Agenda openbare zitting (.pdf)

1. VIVAQUA – Aanduiding  van één beheerder die tot aan de volgende Algemene Vergadering het niet herkozen Gemeenteraadslid  vervangt die door de Gemeenteraad aangeduid werd ais Gemeenteraadslid voor dit mandaat.

2. Overheidsopdrachten opgestart door het College van Burgemeester en Schepenen  krachtens artikel 234§3 van de Nieuwe Gemeentewet- Mededeling.

3. Overlegcomité tussen de Gemeente en het OCMW – Vergadering van 20.11.2018 – Proces-verbaal­ Mededeling.

4. OCMW – Rekening 2017.

5. OCMW – Dienstjaar 2018 – Begrotingswijziging nr. 1 – Goedkeuring.

6. Aanvullende gemeentebelasting  op de belasting der natuurlijke personen.

7. Opcentiemen op de onroerende  voorheffmg.

8. Belasting op de verdeling van reclame – Hemieuwing en wijzigingen.

9. Belasting op de totaal of gedeeltelijk onbewoonde of onafgewerkte  gebouwen – Hemieuwing  en wijzigingen.

10. Belasting op de gebouwen die ongezond  of onbewoonbaar verklaard zijn of die niet aan de elementaire verplichtingen  van veiligheid en hygiëne voldoen – Hemieuwing en wijzigingen.

11. Belasting op de niet-bebouwde  verwaarloosde grondpercelen  – Hemieuwing en wijzigingen.

12. Belasting op de tweede verblijven – Hemieu wing en wijzigingen.

13. Belasting op de handelsoppervlakten – Hemieuwing en wijzigingen         .                                                                                                      

14. Belasting op de openbare netheid – Hernieuwing en wijzigingen.

15. Belasting op de bezetting van de openbare ruimte – Hernieuwing en wijzigingen.

16. Belasting op de agentschappen  van paardenwedrennen – Hernieuwing.

17. Belasting op de nachtwinkels – Hernieuwing en wijzigingen.

18. Belasting op de bedrijven die telecommunicatieapparatuur tegen vergoeding ter beschikking  stellen – Hernieuwing en wijzigingen.

19. Belasting op het lijkenvervoer – Hernieuwing en wijzigingen.

20. Belasting op de opgravingen  – Hernieuwing en wijzigingen.

21. Retributie voor het gebruik van wachtkelders en voor het openen van een grafkelder – Hernieuwing en wijzigingen.

22. Retributie voorde burgerlijke voltrekking van huwelijken of verklaringen van wettelijke samenwoning vrij aangevraagd door particulieren – Hernieuwing en wijzigingen.

23. Retributies voor technische diensten – Hernieuwing en wijzigingen.

24. Voorlopige twaalfden voor het dienstjaar 2019.

25. Overeenkomst 2018 betreffende de versterking van de middelen voorde OCMW’s.

26. Aanpassing van het toewijzingsreglement  voorde gemeentelijke woningen in functie van het nieuw besluit hetwelk de nieuwe bepalingen regelt en de installatie van een toewijzingscommissie.

27. Oprichting van een toewijzingscommissie voor gemeentelijke woningen.

28. Leveren van een systeem voor het beheer van wachtrijen aan de loketten – Geraamd bedrag: € 21.000,00  BTWI.

29. Departement Opvoeding en Vrije Tijd – Nederlandstalig onderwijs – Programmatie gemeentelijke basisschool 2.

30. Departement Opvoeding en Vrije Tijd – Nederlandstalig onderwijs – Herstructurering gemeentelijke basisschool De Knapzak.

31. Departement Opvoeding en Vrije Tijd – Gemeentelijke basisschool – Arbeidsreglement voor het gewoon basisonderwijs – Opheffing van het bestaande arbeidsreglement- Goedkeuring  van het nieuwe arbeidsreglement met aanvangsdatum  op 1 januari 2019.

32. Departement Opvoeding en Vrije Tijd – Gemeentelijke basisschool – Bekrachtiging  van de vacantverklaring en kennisgeving  voor vaste benoeming in wervingsambt – Toestand op 15 oktober 2018.

33. Departement Opvoeding en Vrije Tijd -Academie voor Muziek en Woord – Bekrachtiging  van de vacantverklaring en kennisgeving  voor vaste benoeming in wervingsambt – Toestand op 15 oktober 2018.

 

 

 

Gepubliceerd op:
05 december 2018

Meer artikels ?