[POLITIEKE LEVEN] – Agenda van de gemeenteraad van 16 december 2019 2019

De volgende zitting van de Gemeenteraad vindt plaats op maandag 16 december 2019 om 20u in de Raadszaal (Koning Albertlaan 33).

Het gaat hier om een openbare zitting waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd.

Het filmpje van de zitting kan, enkel in live-uitzending, op het YouTube-kanaal Berchem1082 van de gemeente bekeken worden.

 

 

 

Agenda openbare zitting (.pdf versie)

 1. Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25 november 2019 – goedkeuring
 2. Overheidsopdrachten opgestart door het College van Burgemeester en Schepenen krachtens artikel 234§3 van de Nieuwe Gemeentewet – mededeling
 3. Overlegcomité tussen de Gemeente en het OCMW – vergadering van 26 november 2019 – proces-verbaal – mededeling
 4. OCMW – begroting 2020
 5. Opcentiemen op de gewestelijke belasting op de inrichtingen van toeristische logies
 6.  Retributie voor administratieve prestaties – hernieuwing en wijzigingen
 7. Retributiereglement betreffende de kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie – wijziging – goedkeuring
 8. Sociale voordelen toegekend aan de leerlingen van Nederlandstalige kleuter- en lagere scholen op het grondgebied van Sint-Agatha-Berchem – wijzigingen
 9. Departement Interne Zaken – dienst HRM – aanpassing van het personeelskader – goedkeuring
 10. Departement Interne Zaken – dienst HRM – personeelsstatuten – aanpassing van het examenprogramma – goedkeuring
 11. Raamovereenkomst voor de postverwerking – aansluiting bij de aankoopcentrale aangegaan door de Stad Brugge – goedkeuring
 12. Verkoop van het perceel in de Azuurstraat, gekadastreerd 285N, aan Comensia (BGHM) – goedkeuring
 13. Patrimonium – herlancering van de onderhandse verkoop van de percelen Kweepereboomlaan te 1700 Dilbeek gekadastreerd C123w3 lot 1 en C123W3 lot 2 – goedkeuring
 14. Renovatie van de synthetische terreinen nr. 1 en nr. 2 van het sportcentrum, Lusthuizenstaat 1 – lastvoorwaarden en gunningswijze – goedkeuring
 15. Project “Vooruit met de Wijk” – herroepbare terbeschikkingstelling van een gemeentelijk terrein aan het wijkcomité “Comhaire” – goedkeuring
 16. Overeenkomst tussen Leefmilieu Brussel en de Gemeente Sint-Agatha-Berchem met betrekking tot de verlenging voor een 2e jaar van ondersteuning van het project “Gedifferentieerd beheer van het Saint- Moulin park”
 17. Déclassement d’un véhicule communal Declassering van een gemeentelijk voertuig
 18. Departement Opvoeding en Vrije Tijd – academie voor Muziek en Woord – bekrachtiging van de bijkomende vacantverklaring en kennisgeving voor vaste benoeming in wervingsambt – toestand op 15 oktober 2019

Bijkomende agenda (.pdf versie)

 1. Motie van 2 december 2019 van Mevrouw Mélanie VAN HOEF, Gemeenteraadslid, betreffende de klimaat- en milieuhoogdringendheid (Aanvullend)
 2. Motie van 10 december 2019 van Mijnheer Vincent LURQUIN, Gemeenteraadslid, betreffende de oprichting van een commissie voor de uitroeiing van kinderarmoede (Aanvullend)
 3. Interpellatie van 9 december 2019 van Mijnheer Geoffrey VAN HECKE, Gemeenteraadslid, betreffende het dierenwelzijn (Aanvullend)
 4. Interpellatie van 9 december 2019 van Mijnheer Pierre TEMPELHOF, Gemeenteraadslid, betreffende het vellen van bomen in de achtertuinen (Aanvullend)
 5. Interpellatie van 9 december 2019 van Mijnheer Pierre TEMPELHOF, Gemeenteraadslid, betreffende de grondmarkering voor een garage Groot-Bijgaardenstraat 48 (Aanvullend)
 6. Interpellatie van 9 december 2019 van Mijnheer Pierre TEMPELHOF, Gemeenteraadslid, betreffende de tijdelijke ijsbaan (Aanvullend)
 7. Interpellatie van 9 décembre 2019 van Mijnheer Pierre TEMPELHOF, Gemeenteraadslid, betreffende de werken in het sportcentrum B.Sports (Aanvullend)
Gepubliceerd op:
06 december 2019

Meer artikels ?