[POLITIEKE LEVEN] Agenda van de Gemeenteraad van 21 december 2017

U wordt uitgenodigd om de vergadering (openbare zitting) van de Gemeenteraad bij te wonen die zal plaatsvinden op het Gemeentehuis in de Raadzaal op donderdag 21 december 2017, om 20u.

 

 

 

 

 

AGENDA – Openbare zitting

 1. Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23 november 2017- Goedkeuring
 2. Beroep  van het Brussels  Gewest tot nietigverklaring van het Koninklijk Besluit van 8 oktober 2107 betreffende de bepaling  van de vestiging  van de eenheden van de Civiele Bescherming – Machtiging tot het instellen  van een rechtsvordering
 3. Autonoom Gemeentebedrijf “Berchemlmmo” – Wijziging  van de statuten – Goedkeuring
 4. Autonoom Gemeentebedrijf “Berchemimmo”- Aanduiding van leden van de Gemeenteraad in de Raad van Bestuur
 5. Gemeentelijke Eigendommen – Afsluiten van een erfpachtovereenkomst voor een duur van 30 jaar tussen de Gemeente Sint-Agatha-Berchem (eigenaar) en het Autonoom Gemeentebedrijf
  Berchemlmmo (erfpachter) met het oog op het toekennen van een reëel recht op de school “Les Lilas”, gelegen Hunderenveldlaan  (gebouw en terrein) – Goedkeuring
 6. Gemeentelijke eigendommen  – Afsluiten van een huurovereenkomst  van lange duur (30 jaar) tussen het Autonoom Gemeentebedrijf Berchemlmmo (verhuurder) en de Gemeente Sint-Agatha-Berchem (huurder) met het oog op het verhuur van de school “Les Lilas”, gelegen Hunderenveldlaan­ Goedkeuring
 7. Verslag over de naleving van de bepalingen met betrekking tot de politieke tribune- Jaarverslag 2017
  – Mededeling
 8. Overheidsopdrachten  opgestart door het College van Burgemeester en Schepenen krachtens artikel 234§3 van de Nieuwe Gemeentewet- Mededeling
 9. Overlegcomité tussen de Gemeente en het OCMW – Vergadering van 21.11.2017  – Proces-verbaal – Mededeling
 10. OCMW – Dienstjaar 2017 – Begrotingswijziging nr. 1 – Goedkeuring
 11. Aanvullende gemeentebelasting op de belasting der natuurlijke personen
 12. Opcentiemen op de onroerende  voorheffing
 13. Opcentiemen op de gewestelijke belasting op de inrichtingen van toeristische logies
 14. Belasting op de parkeerplaatsen – Invoering
 15. Belasting op de aanpassing van gebouwde of niet gebouwde goederen – Hernieuwing en wijzigingen
 16. Belasting op de gebouwen bestemd voor kantoren – Hernieuwing en wijzigingen
 17. Belasting op de reclameborden – Hernieuwing en wijzigingen
 18. Belasting op de zuilen, masten, antennes en andere telecommunicatie-, zend- en informatieuitwisselingsinstallaties- Hernieuwing en wijzigingen
 19. Belasting op de toestellen-verdelers van brandstoffen of smeerolie – Hernieuwing en wijzigingen
 20. Belasting op de automatische verdelers van bankbiljetten, correspondentie en de “self-banking”­
  toestellen-  Hernieuwing en wijzigingen
 21. Retributie op de grafconcessies- Hemieuwing en wijzigingen
 22. Retributie voorde buitenschoolse opvang binnen de gemeentelijke scholen- Hemieuwing en wijzigingen
 23. Premies ter aanmoediging van het gebruik van installaties met de daling van het energieverbruik  als doel – Hemieuwing
 24. Premie voor de aankoop van een composteringsvat  – Hemieuwing
 25. Premie voorde installatie of renovatie van een regenwatertanksysteem  – Hemieuwing
 26. Kerkfabriek Sint-Agatha- Begroting 2017- Advies
 27. Gemeentebegroting 2018
 28. Driejarig investeringsprogramma  inzake openbare infrastructuren voor de jaren 2016-2017-2018 – Strijdersstraat: renovatie van de wegenis
 29. Ingebruikname  van ANPR-camera’s (automatische nummerplaatherkenning) op het grondgebied  van de Gemeente Sint-Agatha-Berchem
 30. Overeenkomst tussen Leefmilieu Brussel en de Gemeente Sint-Agatha-Berchem met betrekking tot het gedifferentieerd beheer van het Saint-Moulin park
 31. Overeenkomst tussen Leefmilieu Brussel en de Gemeente Sint-Agatha-Berchem met betrekking tot de aanleg van een wijkmoestuin, een collectieve boomgaard en een collectieve wijkcompostsite
 32. Overeenkomst tussen Leefmilieu Brussel en de Gemeente Sint-Agatha-Berchem met betrekking tot de creatie van een online geverij- en uitleendienst
 33. Overeenkomst tussen Leefmilieu Brussel en de Gemeente Sint-Agatha-Berchem met betrekking tot de studie van de aanleg van de Cognassier-beek
 34. Overeenkomst  tussen Leefmilieu Brussel en de Gemeente Sint-Agatha-Berchem met betrekking tot het gedeeld beheer van binnenterreinen
 35. Raamovereenkomst  met het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) voor de terbeschikkingstelling van fotovoltaïsche panelen – Programma SolarClick – Goedkeuring
 36. Overeenkomst  voor de terbeschikkingstelling  van een dienst energieboekhouding met Sibelga – Goedkeuring
 37. Toetreding tot de aankoopcentrale  van de intercommunale Sibelga voor de begeleiding van de plaatselijke en gewestelijke openbare besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met het oog op de bevordering van energie-efficiëntiemaatregelen
 38. Toetreding tot de aankoopcentrale  van de intercommunale Sibelga voor de aankoop  van energie ten behoeve van de plaatselijke en gewestelijke besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 39. Departement Interne Zaken -Dienst  HRM- Geldelijk statuut- Aanpassing van artikel40 betreffende het toekennen van maaltijdcheques aan de personeelsleden  – Goedkeuring
 40. Lokaal buurt-en preventieplan van de Gemeente Sint-Agatha-Berchem 2016-2019- Goedkeuring
 41. Toetreding tot de vzw “Les Territoires de la Mémoire” – Goedkeuring  van de overeenkomst
 42. Toekenning van een toelage aan CNCD en 11.11.11
 43. Toekenning van een toelage aan de culturele centra, zich bevindend op het gemeentelijk grondgebied, voor de organisatie van het Visueel Festival
 44. Overeenkomst  voor het beheer van de wekelijkse markt- Behoud van de standplaatstarieven en retributie tot de volgende openbare aanbesteding (februari 2018 inbegrepen)- Goedkeuring
 45. Departement Opvoeding en Vrije Tijd – Sportdienst – Wijziging  van het reglement betreffende de tarieven  voor het gebruik  van de sportinstallaties van het gemeentelijk sportcomplex vanaf 1 januari 2018 (seizoen  2017-2018)- Goedkeuring

 

AANVULLENDE AGENDA

 1. Motie van M. Vincent Lurquin, Gemeenteraadslid, betreffende “Sint-Agatha-Berchem als “Gastvrije Gemeente”
 2. Interpellatie van M. Vincent Lurquin, Gemeenteraadslid, betreffende de transparantie in het kader van uitgeoefende mandaten.
Gepubliceerd op:
22 december 2017

Meer artikels ?