Zitting van de Gemeenteraad – 1ste september 2022

De volgende zitting van de Gemeenteraad vindt plaats op donderdag 1ste september 2022 om 20u in de Raadzaal (Koning Albertlaan 33).

Het gaat hier om een openbare zitting waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd.

De zitting zal ook volledig uitgezonden worden op YouTube : 1082berchem (https://www.youtube.com/channel/UCMsCzjVqrgrNcgbs0FTO7uA).

DAGORDE (.pdf)

AGENDA

SÉANCE PUBLIQUE – OPENBARE ZITTING

1.Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 23 juin 2022 – approbation
Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23 juni 2022 – goedkeuring

BOURGMESTRE – M. LAMOULINE – BURGEMEESTER

2. Contrat de Quartier Durable – dépôt du dossier de base à la Région de Bruxelles-Capitale – approbation
Duurzaam Wijkcontract – indiening van het basisdossier bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – goedkeuring

3. Contrat de Quartier Durable – antenne de quartier – rue des Combattants n° 108 – approbation de la convention d’occupation
Duurzaam Wijkcontract – wijkantenne – Strijdersstraat nr. 108 – goedkeuring van de bruikleenovereenkomst

4. Contrat de Quartier Durable – antenne de quartier – rue des Combattants n° 108 – approbation de la convention de financement des travaux
Duurzaam Wijkcontract – wijkantenne – Strijdersstraat nr. 108 – goedkeuring van de financieringsovereenkomst van de werken

5. Marchés publics lancés par le Collège des Bourgmestre et Echevins en vertu de l’article 234§3 de la Nouvelle Loi Communale – communication
Overheidsopdrachten opgestart door het College van Burgemeester en Schepenen krachtens artikel 234§3 van de Nieuwe Gemeentewet- mededeling

6. Concertation entre la commune et le CPAS – réunion du 4 juillet 2022 – procès-verbal – communication
Overlegcomité tussen de gemeente en het OCMW – vergadering van 4 juli 2022 – proces-verbaal – mededeling

7. CPAS – modification budgétaire n° 1 de l’exercice 2022 – approbation
OCMW – begrotingswijziging nr. 1 van het dienstjaar 2022 – goedkeuring

8. CPAS – modification budgétaire n° 2 de l’exercice 2022 à dotation constante – approbation
OCMW – begrotingswijziging nr. 2 van het dienstjaar 2022 met constante toewijzing – goedkeuring

9. Fabrique d’Eglise de la Basilique Nationale du Sacré-Coeur – bùdget 2022 – avis favorable
Kerkfabriek van de Nationale Basiliek van het Heilig Hart – begroting 2022 – gunstig advies

10. Gestion des pensions (Fonds de pension)- adhésion à la centrale d’achat du Service fédéral des Pensions (SFP) – approbation
Beheer van pensioenen (Pensioenfonds) – aansluiting bij de aankoopcentrale van de Federale Pensioendienst (FPD) – goedkeuring

11. Avenant à la convention entre Bruxelles Environnement et la commune de Berchem-Sainte-Agathe relative à« Chemin d’eau du Cognassier: étude et travaux d’aménagement de la liaison au Kattebroek »-approbation
Bijvoegsel aan de overeenkomst tussen Leefmilieu Brussel en de gemeente Sint-Agatha-Berchem met betrekking tot « Kweeperenboomwaterweg: studie en werken voor de aanleg van de verbinding met Kattebroek » – goedkeuring

lER ECHEVIN – M. POLET – lE SCHEPEN

12. Département Education et Temps Libre – écoles communales maternelles – mise à jour du règlement d’ordre intérieur de l’école Sept Etoiles – approbation

13. Département Education et Temps Libre – écoles communales maternelles – mise à jour du règlement d’ordre intérieur de l’école Openveld – approbation

2E SCHEPEN – MEVR. VAN DEN BROUCKE – 2EME ECHEVINE

14. Departement Opvoeding en Vrije Tijd – gemeentelijke basisschool De Knapzak – schoolreglement basisonderwijs – aanpassingen vanaf 1 september 2022 – goedkeuring

15. Departement Opvoeding en Vrije Tijd – Nederlandstalige Bibliotheek – samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en vzw Muntpunt betreffende de toepassing van een gemeenschappelijk regioreglement in alle Nederlandstalige openbare bibliotheken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

3EME ECHEVIN – M. CHIBANI – 3E SCHEPEN

16. Enterrements – accords cadre 3 ans (2023-2024-2025) – conditions et mode de passation – approbation
Begravingen – raamovereenkomst 3 jaar (2023-2024-2025) – lastvoorwaarden en gunningswijze – goedkeuring

17. Convention entre la Région de Bruxelles Capitale – Bruxelles Mobilité et la commune de Berchem­ Sainte-Agathe dans le cadre de l’appel à projet 2022 pour améliorer l’accessibilité de la région et sa sécurité routière – plan d’accessibilité des voiries et des espaces publics (PAVE) – approbation
Overeenkomst tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Brussel Mobiliteit en de gemeente Sint­ Agatha-Berchem in het kader van de projectoproep 2022 om de toegankelijkheid van het gewest en de verkeersveiligheid te verbeteren – toegankelijkheidsplan voor wegen en openbare ruimten (PAVE) – goedkeuring

5EME ECHEVIN – M. WAUTHIER – 5E SCHEPEN
18. Règlement relatif à la politique communale de stationnement – approbation
Reglement betreffende het gemeentelijk parkeerbeleid – goedkeuring

POINTS INTRODUITS PAR DES CONSEILLERS COMMUNAUX – PUNTEN INGEDIEND DOOR GEMEENTERAADSLEDEN

19. Interpellation du 18 août 2022 de Monsieur Geoffrey VAN HECKE, Conseiller communal, concernant
l’ancien cimetière
Interpellatie van 18 augustus 2022 van Mijnheer Geoffrey VAN HECKE, Gemeenteraadslid, betreffende het oud kerkhof

20. Interpellation du 18 août 2022 de Monsieur Geoffrey VAN HECKE, Conseiller communal, concernant la voirie de la rue des Fleuristes
Interpellatie van 18 augustus 2022 van Mijnheer Geoffrey VAN HECKE, Gemeenteraadslid, betreffende de wegenis van de Bloemkwekersstraat

BIJKOMENDE DAGORDE

21. Interpellation du 25 août 2022 de Madame Fatiha REZKI, Conseillère communale, concernant les rats
Interpellatie van 25 augustus 2022 van Mevrouw Fatiha REZKI, Gemeenteraadslid, betreffende de ratten

22. Interpellation du 26 août 2022 de Monsieur Vincent LURQUIN, Conseiller communal, concernant l’implantation d’une nouvelle crèche au coin de la chaussée de Gand et de l’avenue Josse Goffin
Interpellatie van 26 augustus 2022 van Mijnheer Vincent LURQUIN, Gemeenteraadslid, betreffende inplanting van een nieuwe crèche op de hoek van de Gentsesteenweg en de Josse Goffinlaan

23. Interpellation du 26 août 2022 de Madame Nathalie MAYOR et Monsieur Vincent RIGA, Conseillers communaux, concernant le suivi des décisions du Conseil communal
Interpellatie van 26 augustus 2022 van Mevrouw Nathalie MAYOR en Mijnheer Vincent RIGA, Gemeenteraadsleden, betreffende de opvolging van de beslissingen van de Gemeenteraad

24. Interpellation du 26 août 2022 de Monsieur Vincent RIGA, Conseiller communal, concernant la propreté du parking du site commercial avenue Charles Quint
Interpellatie van 26 augustus van Mijnheer Vincent RIGA, Gemeenteraadslid, betreffende de netheid van de parking van de handelssite Keizer Karellaan

25. Interpellation du 26 août 2022 de Monsieur Vincent RIGA, Conseiller communal, concernant le développement immobilier au site de l’Allée Verte
Interpellatie van 26 augustus 20222 van Mijnheer Vincent RIGA, Gemeenteraadslid, betreffende de vastgoedontwikkeling op de Groendreefsite

26. Interpellation du 26 août 2022 de Madame Maude VAN GYSEGHEM, Conseillère communale, concernant la création d’une maison d’accueil temporaire pour jeunes dans la rue du Wilder)
Interpellatie van 26 augustus 2022 van Mevrouw Maude VAN GYSEGHEM, Gemeenteraadslid, betreffende de oprichting van een tehuis voor tijdelijke opvang van jongeren in de Wilderstraat

Gepubliceerd op:
24 augustus 2022

Meer artikels ?