Zitting van de Gemeenteraad – 24 november 2022

De volgende zitting van de Gemeenteraad vindt plaats op donderdag 24 november 2022 om 20u in de Raadzaal (Koning Albertlaan 33).

Het gaat hier om een openbare zitting waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd.

De zitting zal ook volledig uitgezonden worden op YouTube : 1082berchem (https://www.youtube.com/channel/UCMsCzjVqrgrNcgbs0FTO7uA).

DAGORDE (.pdf)

AGENDA

SÉANCE PUBLIQUE – OPENBARE ZITTING

1. Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 20 octobre 2022 – approbation
Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20 oktober 2022 – goedkeuring

BOURGMESTRE – M. LAMOULINE – BURGEMEESTER

2. Marchés publics lancés par le Collège des Bourgmestre et Echevins en vertu de l’article 234§3 de la Nouvelle Loi Communale – communication
Overheidsopdrachten opgestart door het College van Burgemeester en Schepenen krachtens artikel 234§3 van de Nieuwe Gemeentewet – mededeling

3. CPAS – modification budgétaire n° 3 de l’année 2022 à dotation constante – approbation
OCMW – begrotingswijziging nr. 3 van het jaar 2022 met constante toewijzing – goedkeuring

4. Convention en exécution de l’article 4, §4 de l’ordonnance du 8 avril 1993 créant le FRBRTC telle que modifiée par l’ordonnance du 24 novembre 201 1
Overeenkomst in uitvoering van artikel 4, §4 van de ordonnantie van 8 april 1993 houdende oprichting van het BGHGT, zoals gewijzigd door de ordonnantie van 24 november 2011

5. Convention en exécution de l’article 4, §4 de l’ordonnance du 8 avril 1993 créant le FRBRTC telle que modifiée par l’ordonnance du 24 novembre 2011 – complément
Overeenkomst in uitvoering van artikel 4, §4 van de ordonnantie van 8 april 1993 houdende oprichting van het BGHGT, zoals gewijzigd door de ordonnantie van 24 november 2011 – aanvulling

6. Département des Affaires Internes – service GRH – modifications au cadre du personnel – approbation Departement Interne Zaken – dienst HRM – aanpassingen aan het personeelskader – goedkeuring

2E SCHEPEN – MEVR. VAN DEN BROUCKE – 2EME ECHEVINE

7. Departement Opvoeding en Vrije Tijd – gemeentelijke basisschool – bekrachtiging van de vacantverklaring en kennisgeving voor vaste benoeming in wervingsambt – toestand op 15 oktober 2022

8. Departement Opvoeding en Vrije Tijd – academie voor muziek en woord – bekrachtiging van de vacantverklaring en kennisgeving voor vaste benoeming in wervingsambt – toestand op 15 oktober 2022

9