Agenda van de Gemeenteraad van 19 december 2016

De volgende zitting van de Gemeenteraad vindt plaats op maandag 19 december 2016 om 20.00 uur in de Raadszaal (Koning Albertlaan 33 – 1082 Sint-Agatha-Berchem).

Het gaat hier om een openbare zitting waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd. Bijgevoegd vindt u de agenda

OPENBARE ZITTING

 1. Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30 november 2016 – Goedkeuring.
 2. Ontslag van Mijnheer Patrice JABENEAU ais vertrouwenspersoon van Mevrouw Fatiha METIOUI­ AMANZOU, Gemeenteraadslid – Akteneming.
 3. Ontslag in hoedanigheid van Schepen van Mijnheer Vincent RIGA.
 4. Verkiezing, eedaflegging en installatie van de zevende Schepen.
 5. Intercommunale SIBELGA – Ontslag van Mevrouw Agnès VANDEN BREMT- Benoeming van één vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering.
 6. Intercommunale INTERFIN – Ontslag van Mevrouw Agnès VANDEN BREMT – Benoeming van één vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering.
 7. Intercommunales SIBELGA en INTERFIN – Ontslag van Mevrouw Agnès VANDEN BREMT­ Benoeming van één beheerder.
 8. Politieke tribune in het gemeentelijk informatieblad Berchem News – Wijziging van het reglement.
 9. Commissie voorzien op artikel 112 van de Nieuwe Gemeentewet en gelast met het jaarlijks overhandigen aan de Gemeenteraad van een verslag over de naleving van de bepalingen aangaande de politieke tribune in het gemeentelijk informatieblad – Aanduiding van vertegenwoordigers.
 10. Voordelen van alle aard, representatiekosten, bezoldigingen en zitpenningen ten behoeve van de gemeentemandatarissen evenals de werkinstrumenten ter beschikking gesteld van de gemeentemandatarissen in het kader van de uitoefening van hun mandaat.
 11. Overheidsopdrachten opgestart door het College van Burgemeester en Schepenen krachtens artikelen 234§3 en 236§2 van de Nieuwe Gemeentewet – Mededeling.
 12. Overlegcomité tussen de Gemeen te en het OCMW – Vergadering van 29.11.2016 – Proces-verbaal – Mededeling.
 13. OCMW – Begrotingswijziging nr. 1 – Dienstjaar 2016.
 14. OCMW – Begroting 2017.
 15. Belgisch Forum voor Preventie en Stedelijke Veiligheid – Bevestiging van toetreding en financiële bijdrage.
 16. Toekenning van een toelage aan CNCD en 11.11.11.
 17. Koning Albertlaan 33 – Renovatie van de ramen van het polyvalent gebouw van de administratieve site- Geraamd bedrag: € 87.969,39 (excl. BTW) of€ 106.442,96 (21% BTWI)- Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
 18. Raamovereenkomst voor samenwerking tussen Atrium Brussels, het Gewestelijk Handelsagentschap en de Gemeente Sint-Agatha-Berchem – Goedkeuring.
 19. Departement Opvoeding en Vrije Tijd – Gemeentelijke Franstalige kleuterscholen – Update van het schoolwerkplan van de Openveldschool.
 20. Participatieraad voor het gemeenschappelijk Franstalig onderwijs in de kleuterscholen Zevensterren en Openveld – Aanduiding van 2 vertegenwoordigers van de Inrichtende macht.
 21. Participatieraad voor het gemeenschappelijk Franstalig onderwijs in de lagere scholen Les Glycines en Les Lilas – Aanduiding van 2 vertegenwoordigers van de Inrichtende macht.

Bijkomende agenda:

Interpellatie  van 12.12. 2016 van Mijnheer Yonnec POLET,  Gemeenteraadslid,  betreffende  het  terugkerend dossier van de overstromingen in de wijk Maricollen-Broek.

Interpellatie  van 21. 10.2016  van Mijnheer Nicolas STASSEN,  Gemeenteraadslid, betreffende  de bouw van een stormbekken  Broekstraat  en  Broekweg  door  de  ondernemingen  HYDROBRU  en  VIVAQUA – Vraag tot inachtname van de bezorgdheden en legitieme klachten van de bewoners van de Broekstraat.

Interpellatie van 12.12.2016 van Mijnheer Yonnec POLET, Gemeenteraadslid, betreffende de site “Ensemble Jean Christophe”.

 

Gepubliceerd op:
08 december 2016

Meer artikels ?