Gemeenteraad van 21 september 2020

De volgende zitting van de Gemeenteraad vindt plaats op 21 september 2020 om 20u in de Raadszaal (Koning Albertlaan 33).

Het filmpje van de zitting kan in live-uitzending, op het YouTube-kanaal 1082Berchem van de gemeente bekeken worden.

 

 

 

 

Agenda openbare zitting: (formaat.pdf)

 • Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 31 augustus 2020 – goedkeuring
 • Ontslag van zijn mandaat van Gemeenteraadslid van Mijnheer Joël RIGUELLE – nazicht van de geloofsbrieven van Mijnheer Abdallah JOUGLAF, 2e opvolger van de lijst LBR – eedaflegging – installatie
 • Vaststelling van de rangorde van de Gemeenteraadsleden – wijziging ingevolge het ontslag van Mijnheer Joël RIGUELLE als Gemeenteraadslid
 • Verkiezing van de Voorzitter van de Gemeenteraad
 • Verkiezing van de Plaatsvervanger van de Voorzitter van de Gemeenteraad
 • VALISANA vzw – aanduiding van één beheerder ter vervanging van Mijnheer Joël RIGUELLE
 • “Pouvoir Organisateur Pluriel asbl” – aanduiding van een vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering ter vervanging van Mijnheer Joël RIGUELLE
 • Commissie voor de gemeentelijke toelagen en de erkenning van verenigingen – aanduiding van een waamemer ter vervanging van Mijnheer Thomas VILLA en van een effectief lid ter vervanging van Mijnheer Joël RIGUELLE
 • Preventiecommissie – aanduiding van een waarnemer ter vervanging van Mijnheer Thomas VILLA en van een effectief lid ter vervanging van Mijnheer Joël RIGUELLE
 • Commissie voor de uitroeiing van kinderarmoede – vervanging van Mijnheer Thomas VILLA, ontslagnemend Gemeenteraadslid
 • Commissie voorzien op artikel 112 van de Nieuwe Gemeentewet en gelast met het jaarlijks overhandigen aan de Gemeenteraad van een verslag over de naleving van de bepalingen aangaande de politieke tribune in het gemeentelijk informatieblad – vervanging van Mijnheer Thomas VILLA, ontslagnemend Gemeenteraadslid
 • Overheidsopdrachten opgestart door het College van Burgemeester en Schepenen krachtens artikel 234§3 van de Nieuwe Gemeentewet – mededeling
 • Overlegcomité tussen de Gemeente en het OCMW – vergadering van 18 augustus 2020 – proces-verbaal – mededeling
 • Intercommunale VIVAQUA cvba – jaarverslag van de beheerder aangeduid door de Gerneente in de intercommunale
 • Intercommunales SIBELGA en INTERFIN cvba – jaarverslag van de beheerder aangeduid door de Gemeente in deze intercommunales
 • Intercommunale voor Teraardebestelling cvba – jaarverslag van de beheerder aangeduid door de Gemeente in de Intercommunale – mededeling
 • OCMW – rekening 2019 – goedkeuring
 • OCMW – begrotingswijziging nr. 1 van het dienstjaar 2020 met constante toewijzing – mededeling
 • OCMW – begrotingswijziging nr. 2 van het dienstjaar 2020 – goedkeuring
 • Nazicht van de kas van de Gemeenteontvanger op 31 december 2019
 • Begroting dienstjaar 2019 – begrotingswijziging nr. 99 – gewone en buitengewone diensten – goedkeuring
 • Jaarrekeningen – dienstjaar 2019 – goedkeuring
 • Reglement met betrekking tot de toekenning van premies voor het steriliseren en/of identificatie van huiskatten – goedkeuring
 • Bijvoegsel aan de overeenkomst tussen Leefrnilieu Brussel en de Gemeente Sint-Agatha-Berchem met betrekking tot de werken van het gedifferentieerd beheer van het park Saint-Moulin naar aanleiding van de heroriëntatie van een deel van het saldo van de subsidies – goedkeuring
 • Opdracht van diensten – verzekeringen “Arbeidsongevallenverzekering” voor de Gemeente en het OCMW voor de dienstjaren 2021 en 2022 – geraamd bedrag: €300.000,00 BTWI – openbare procedure – goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
 • Omzetting van de prernies in handelscheques – overeenkomst betreffende de gebruiksvoorwaarden van de handelscheques van de Gemeente Sint-Agatha-Berchem – goedkeuring
 • Project “Zinne-Experimenten” onder leiding van Réseau Financité – samenwerkingsovereenkomst tussen de partners – goedkeuring
 • Departement Opvoeding en Vrije Tijd – dienst Franstalige Jeugd – hemieuwing van de erkenning van het ONE voor de periode 2021-2023 – pedagogische projecten en reglement van inwendige orde van de gemeentelijke vakantiepleinen – goedkeuring.

Bijkomende agenda (formaat.pdf)

 • Interpellatie van 15 september 2020 van Mevrouw Gladys  KAZADI,  Gemeenteraadslid, betreffende de verlenging van de uitbreiding van de terrassen.

 

Gepubliceerd op:
11 september 2020

Meer artikels ?